LỊCH CÔNG TÁC & TIẾP DÂN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH VÀ CỦA VĂN PHÒNG

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ Hai

Ngày 23/3

7h30

Thực hiện Chỉ thị 16/TTg-CP của Thủ Tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Cán bộ, công chức làm việc theo thông báo số 55/TB-VP ngày 1/4/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh

 

 

 

Thứ Ba

Ngày 24/3

7h30

Thực hiện Chỉ thị 16/TTg-CP của Thủ Tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Cán bộ, công chức làm việc theo thông báo số 55/TB-VP ngày 1/4/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh

 

 

 

Thứ Tư

Ngày 25/3

7h 30

Thực hiện Chỉ thị 16/TTg-CP của Thủ Tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Cán bộ, công chức làm việc theo thông báo số 55/TB-VP ngày 1/4/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh

 

 

 

Thứ Năm

Ngày 26/3

7h30

Thực hiện Chỉ thị 16/TTg-CP của Thủ Tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Cán bộ, công chức làm việc theo thông báo số 55/TB-VP ngày 1/4/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày 27/3

7h30

Thực hiện Chỉ thị 16/TTg-CP của Thủ Tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Cán bộ, công chức làm việc theo thông báo số 55/TB-VP ngày 1/4/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày 28/3

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 29/3

 

 

 

 

 

  • Trực cơ quan: Thứ 7 Đ/c Thi, PCVP                                               - Chủ nhật: Đ/c Hợp, PCVP
  • Trực xe: Đ/c Châu LX
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
79 người đã bình chọn
Thống kê: 609.925
Online: 39