Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  04/TB-HĐTDThông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 201908/01/2020
  14/TB-HĐTDThông báo tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Thanh Hóa năm 201908/01/2020
  551/TB-HĐNDThông báo kết luật của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII20/12/2019
  223/NQ-HĐNDNghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 202012/12/2019
  224/NQ-HĐNDNghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202012/12/2019
  225/NQ-HĐNDNghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
  226/NQ-HĐNDNghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
  227/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
  228/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 201812/12/2019
  229/NQ-HĐNDNghị quyết về giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
  230/NQ-HĐNDNghị quyết về việc chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 202012/12/2019
  231/2019/NQ-HĐNDNghị quyết về việc thông qua Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
  232/2019/NQ-HĐNDNghị quyết về chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, mức thù lao đối với Chủ tịch các Hội đặc thù ở cấp xã; chức danh, số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh12/12/2019
  233/2019/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ đối với công chức là Trưởng Công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là Phó Trưởng Công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh12/12/2019
  234/2019/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
  235/2019/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 202412/12/2019
  236/2019/NQ-HĐNDNghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020 – 202512/12/2019
  237/2019/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 02/7/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 202012/12/2019
  238/2019/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa12/12/2019
  239/NQ-HĐNDNghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án trụ sở hợp khối Sở Nội vụ - Sở Ngoại vụ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa12/12/2019
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  77 người đã bình chọn
  Thống kê: 560.277
  Online: 7