BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH (9 ủy viên)

            Trưởng Ban: Ông Lại Thế Nguyên

            Phó Trưởng Ban (chuyên trách): Ông Đinh Ngọc Thúy

            Ủy viên chuyên trách: Ông Lê Quốc Thành

            Các ủy viên:

            1. Ông Lê Đức Giang

            2. Ông Đinh Xuân Hướng

            3. Ông Lê Hữu Quyền

            4. Ông Lê Quang Tuấn

            5. Ông Trần Văn Tuấn

            6. Ông Vũ Ngọc Thưởng

Tìm trong mục
 Thông báo mới
https://hdndthanhhoa.gov.vn/portal/pages/2020-3-27/Du-thao-Bao-cao-chinh-tri-cua-BCH-Dang-bo-tinh-Kho-020128.aspx
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
95 người đã bình chọn
Thống kê: 1.198.321
Online: 30