QUY CHẾ LÀM VIỆC

    của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 02  /QĐ-VPHĐND ngày  09 tháng 01 năm 2017 của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

  Chương  I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, trình tự giải quyết công việc và các mối quan hệ công tác của cán bộ, công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Văn phòng).

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Quy chế này áp dụng cho cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc trong Văn phòng.

  Điều 3. Nguyên tắc chung

  1. Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng, tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của Văn phòng phải tuân theo quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, phù hợp với Quy chế làm việc của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo thứ bậc hành chính và chủ động có sự phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao và các quy định tại quy chế này, cán bộ công chức ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, trong làm việc, giữ gìn sự đoàn kết trong cơ quan.

  2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và pháp luật về mọi mặt hoạt động của Văn phòng. Các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.

  3. Những nội dung công việc bàn tập thể lãnh đạo Văn phòng xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định:

  Sửa đổi Quy chế làm việc của Văn phòng, lập dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị, cử công chức hoặc tổ chức đoàn cán bộ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở các tỉnh; cử đi học tập, đi công tác nước ngoài;

  Tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, điều động, cho thôi việc, xếp ngạch lương, nâng bậc lương, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, điều chuyển công chức trong nội bộ cơ quan;

  Chương trình, kế hoạch tham mưu, phục vụ Trường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm;

  Nội dung chương trình sơ kết 6 tháng và tổng kết công tác năm;

  Nhận xét, đánh giá quá trình công tác của công chức trong Văn phòng;

  Công tác thi đua - khen thưởng, bình xét danh hiệu thi đua;

  Xây dựng quy hoạch, cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền.         

  4. Trong phân công nhiệm vụ mỗi việc chỉ giao cho một đầu mối, đảm bảo không bỏ sót, không chồng chéo có sự liên thông và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đề cao tính chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực chuyên môn, sở trường công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong và ngoài đơn vị khi giải quyết các công việc; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động.

  Chương II

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÁNH VĂN PHÒNG,

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

  Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng

  Chánh Văn phòng là người đứng đầu Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng theo quy định tại Quyết định số 467/QĐ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

  Chỉ đạo chung việc xây dựng kế hoạch công tác, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Văn phòng;

  Chánh Văn phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Chánh Văn phòng để giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng trong từng lĩnh vực công tác của Văn phòng;

  Triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của lãnh đạo Văn phòng, cơ quan Văn phòng để bàn về những việc thuộc nhiệm vụ của Văn phòng;

  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

  Điều 5. Nhiệm vụ quyền hạn của các Phó Chánh Văn phòng

   Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác, chỉ đạo các Phòng chuyên môn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công. Thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; những vấn đề vượt thẩm quyền, phát sinh phải kịp thời báo cáo Chánh Văn phòng.

  Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng

  Ngoài những quy định tại Quyết định số 102/QĐ-VPHĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa thì Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  1. Trưởng phòng:

  Chịu trách nhiệm toàn diện về quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của Phòng; trực tiếp theo dõi, thực hiện một hoặc một số công việc thuộc Phòng;

  Phân công công việc cho Phó Trưởng phòng và các chuyên viên thuộc phòng;

  Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã giao cho Phó Trưởng phòng và các chuyên viên;

  Nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Phó Trưởng phòng và các chuyên viên thuộc Phòng (Riêng các chuyên viên giúp việc các Ban của Hội đồng nhân dân thuộc Phòng Tổng hợp trước khi Trưởng phòng nhận xét chung phải có nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo Ban);

  Thực hiện một số công việc khác khi Thường trực, lãnh đạo Văn phòng giao.

  2. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Phòng:

  Trực tiếp thực hiện một số công việc thuộc Phòng;

  Điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng, ủy quyền;

  Đôn đốc, kiểm tra tiến độ công việc của chuyên viên trong phòng khi được giao chỉ đạo;

  Thực hiện một số công việc khác khi Thường trực, lãnh đạo Văn phòng giao.

  Điều 7. Nhiệm vụ quyền hạn của chuyên viên.

  Thực hiện đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, báo cáo kết quả công tác theo quy định của cơ quan;

  Chương III

  MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

  Điều 8. Quan hệ đối ngoại

  1. Đối với các cơ quan Trung ương:

  Văn phòng có trách nhiệm thường xuyên giữ mối quan hệ với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng các Bộ, ngành ở Trung ương theo sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

  2. Đối với Văn phòng Tỉnh ủy

  Theo định kỳ, thường xuyên trao đổi thông tin với Văn phòng Tỉnh uỷ để thống nhất xây dựng chương trình làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trong việc  thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; nhận và xử lý thông tin chỉ đạo từ Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) hoặc báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý những công việc đột xuất theo thẩm quyền.

  3. Đối với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Chủ động trao đổi thông tin với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và những công việc khác có liên quan;

  Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản trị, sử dụng cơ sở vật chất tại trụ sở cơ quan và các hoạt động khác trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh công sở.

  4. Đối với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

  Theo định kỳ, thường xuyên trao đổi thông tin với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc phối hợp tiếp các Đoàn khảo sát, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội theo kế hoạch; tổ chức góp ý xây dựng Luật, Pháp lệnh và những công việc khác có liên quan.

  5. Đối với Ban thường trực Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh

  Tham mưu trong việc phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất kế hoạch tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri, tổng hợp và gửi báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định; tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

  6. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt mọi hoạt động trên địa bàn tỉnh. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

  Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố thực hiện tốt Luật tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân và các quy định của pháp luật; phối hợp để tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện, thị xã, thành phố.

  Điều 9. Quan hệ đối nội

  1. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Văn phòng tham mưu, phục vụ toàn diện, trực tiếp mọi chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

  2. Đối với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; là quan hệ ngang cấp, cùng phối hợp để tham mưu, phục vụ liên tục thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chương trình kế hoạch đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

  3. Đối với Đảng uỷ, các tổ chức Đoàn thể trong Văn phòng

  Phối hợp với Đảng ủy để tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng cấp trên, các văn bản của Đảng ủy; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng trong cơ quan; thống nhất chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và giải quyết những vấn đề phát sinh. Xây dựng và thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong công sở;

  Văn phòng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội khuyến học..) hoạt động có hiệu quả, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức cơ quan; các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua, vận động công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan;

  Trưởng các đoàn thể được mời tham gia một số cuộc họp với lãnh đạo Văn phòng để bàn thực hiện nhiệm vụ có liên quan theo các nghị quyết liên tịch, quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Công đoàn Việt Nam.

  Điều 10. Mối quan hệ công tác giữa các Phòng, công chức trong cơ quan Văn phòng

  Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, công chức và người lao động trong cơ quan phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình giải quyết công việc được giao để đạt hiệu quả cao nhất theo quy định sau:

  1. Trưởng phòng quản lý về hành chính và đầu công việc (lĩnh vực công tác được giao) đối với cán bộ, công chức thuộc Phòng.

  Cán bộ, công chức theo quy định hàng tuần, tháng, quý và năm phải thực hiện chế độ thông tin báo cáo trao đổi với Trưởng phòng về tiến độ công việc đã được giao.

  2. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực khi trực tiếp giao nhiệm vụ công tác cho các chuyên viên thì thông báo cho Trưởng phòng, nếu do yêu cầu nhiệm vụ cần phải có chuyên viên, thì chuyên viên đó phải báo cáo Trưởng phòng biết để phối hợp quản lý.

  3. Mối quan hệ công tác giữa các Phòng thuộc Văn phòng là mối quan hệ bình đẳng cùng phối hợp để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Điều 11. Trình tự  làm việc

  Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; không ngừng thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác điều hành, hoạt động nghiệp vụ;

  Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong hoạt động xây dựng cơ quan theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn  được giao;

  Những nội dung được giao tham mưu, giải quyết nếu có liên quan tới nhiều người, nhiều lĩnh vực thì cán bộ, công chức được phân công xử lý phải có văn bản (hoặc phiếu trình) xin ý kiến các bộ phận có liên quan trong Văn phòng để thống nhất nội dung thực hiện hoặc ý kiến đề xuất. Thời gian người được hỏi ý kiến phải trả lời không quá 2 ngày (thời gian làm việc giờ hành chính), nếu quá 02 ngày mà không có ý kiến thì được coi là đồng ý với ý kiến dự thảo.

  Điều 12. Chế độ thông tin báo cáo

  Phòng Tổng hợp có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo thánh, 6 tháng cả năm và theo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;

  Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị là đầu mối tổng hợp, chủ trì xây dựng và đôn đốc việc thực hiện các báo cáo của Văn phòng hàng tháng, quý, năm theo chức năng nhiệm vụ được Chánh Văn phòng phân công tại Quyết định số 102/QĐ-VPHĐND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổng hợp, Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa;

  Chuyên viên đề xuất công việc (xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Văn phòng) dự thảo văn bản gửi Trưởng phòng để tổng hợp chung. Trưởng phòng có trách nhiệm phân công công chức tổng hợp thông tin để thực hiện chế độ báo cáo thuộc trách nhiệm của Phòng mình. Tùy theo tính chất công việc, công chức được phân công có trách nhiệm phối hợp, tổng hợp để chỉnh sửa, ban hành;

  Đối với các báo cáo chuyên đề, tuỳ theo lĩnh vực, lãnh đạo Văn phòng sẽ phân công cụ thể cho cá nhân, đơn vị chủ trì xây dựng theo quy định.

  Về thời gian gửi báo cáo:

  Báo cáo công tác tuần, trước 11 giờ sáng thứ 6 hàng tuần;

  Báo cáo công tác tháng, gửi trước ngày 18 hàng tháng; báo cáo quý gửi trước ngày 20 tháng cuối quý. Riêng báo cáo tháng 6 luỹ kế số liệu 6 tháng đầu năm trước ngày 20/6 phục vụ cho công tác sơ kết 6 tháng;

  Báo cáo công tác năm trước ngày 20/12.

  Điều 13. Chế độ giao ban, hội nghị

  Lãnh đạo Văn phòng được tham dự và ghi biên bản các phiên họp giao ban định kỳ hàng tháng, quý và đột xuất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên, tuỳ theo nội dung, tính chất của từng cuộc họp nếu cần sẽ được mời dự họp;

  Họp giao ban lãnh đạo Văn phòng và cán bộ chủ chốt các Phòng hàng tuần, tháng, quý, năm và đột xuất tuỳ vào điều kiện công việc thực tế lãnh đạo Văn phòng xem xét quyết định;

  Định kỳ hàng tháng, sáu tháng, năm lãnh đạo Văn phòng tổ chức họp giao ban với các đơn vị thuộc Văn phòng, thành phần tham dự: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, toàn thể công chức của đơn vị giao ban. Ngoài ra hàng tháng, lãnh đạo Văn phòng phụ trách các phòng tổ chức hội ý với lãnh đạo các Phòng để đánh giá việc thực hiện chương trình công tác tháng và thông qua chương trình công tác tháng tới;

  Định kỳ sáu tháng, năm, Chánh Văn phòng chủ trì họp toàn thể cán bộ, công chức cơ quan, với các tổ chức chính trị xã hội của cơ quan để đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Đảng, Chính quyền, đoàn thể và tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tuần cuối tháng 12 của năm tổ chức Hội nghị tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ năm tới;

  Ngoài cuộc họp và hội nghị nói trên, lãnh đạo Văn phòng triệu tập các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai những công việc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

  Điều 14. Tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản

  Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị giúp Chánh Văn phòng tiếp nhận xử lý văn bản đến, ban hành văn bản đi và việc sao in văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và của Văn phòng.

  Điều 15. Chế độ nộp lưu hồ sơ, tài liệu

  Công văn, tài liệu sau khi giải quyết xong lập thành hồ sơ và phải nộp cho bộ phận Lưu trữ hiện hành của Văn phòng theo quy định. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúc (Theo Luật Văn thư, lưu trữ);

  Hồ sơ, tài liệu của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, cán bộ, công chức Văn phòng nộp lưu trữ 01 năm/lần.

  Điều 16. Chế độ bảo mật tài liệu

  1. Công chức có trách nhiệm bảo quản tốt hồ sơ tài liệu của mình. Nghiêm cấm việc chiếm giữ, tiêu huỷ tài liệu, làm hư hại tài liệu hoặc tuỳ tiện sao chụp, cung cấp, phát tán  tài liệu cho đơn vị, cá nhân khác khi chưa có ý kiến của lãnh đạo Văn phòng. Không được sao chép, lưu giữ những dữ liệu, thông tin có tính chất “Mật”, “Tối mật”, “Tuyệt mật”, những văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định vào USB, đĩa mềm.

  2. Thực hiện nghiêm chế độ bảo mật: không đánh máy, in ấn, sao chụp hoặc để lọt ra ngoài các tài liệu có tính chất "Mật" “Tối mật”, “Tuyệt mật”, các văn bản có bút phê xử lý của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng dưới bất cứ hình thức nào. Đối với những loại văn bản này, cán bộ công chức được giao soạn thảo thực hiện trên máy tính không kết nối mạng internet; khi mượn khai thác, sử dụng số liệu phục vụ công tác nghiên cứu phải báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Văn phòng.

  Điều 17. Chế độ tuyển dụng, điều chuyển, luân chuyển cán bộ

  1. Tuyển dụng: Căn cứ nhu cầu công việc vị trí việc làm cụ thể, chỉ tiêu biên chế được giao, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tiếp nhận hồ sơ xin việc, thẩm tra lý lịch và tập hợp thông tin đầy đủ về người dự kiến  tuyển dụng báo cáo lãnh đạo Văn phòng và trình Hội đồng thi tuyển  công chức cơ quan.

  2. Điều chuyển, luân chuyển cán bộ trong nội bộ cơ quan: Căn cứ vị trí việc làm, hoặc khi xét thấy cần điều động, luân chuyển công chức giữa các phòng, Chánh Văn phòng sẽ quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của các Trưởng phòng có liên quan.

  3. Chuyển công tác ra ngoài cơ quan:

  Chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân: cá nhân phải có đơn trình bày nguyện vọng chuyển công tác gửi lãnh đạo Văn phòng xem xét giải quyết;

  Chuyển công tác theo điều động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  Điều 18. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

  Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tham mưu giúp Chánh Văn phòng thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức theo quy định hiện hành.

  Điều 19. Nâng ngạch lương, bậc lương

  Hàng năm, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị theo dõi, rà soát lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn đến kỳ hạn nâng lương, nâng bậc lương trước thời hạn, đi dự thi nâng ngạch công chức trình Hội đồng lương của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh xem xét, quyết định; Quy trình, thủ tục xét nâng lương, đề xuất cử công chức đủ tiêu chuẩn khi có chỉ tiêu và theo quy định của pháp luật.

  Điều 20Điều xe ô tô đi công tác

  Cán bộ, công chức có hệ số phụ cấp lãnh đạo từ 0,7 trở lên được đề xuất ô tô đi công tác theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt;         

  Chánh Văn phòng (hoặc Phó Chánh Văn phòng) quyết định việc điều động xe ô tô đi công tác ngoài thành phố Thanh Hóa trên cơ sở lịch công tác hàng tuần hoặc đột xuất bằng phiếu điều xe (trừ xe chuyên phục vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh); điều xe đi công tác trong thành phố Thanh Hóa do người có thẩm quyền điều động xe và ký xác nhận vào nhật trình của lái xe;

  Trong giờ hành chính lái xe không tự ý lái xe ô tô ra ngoài cơ quan khi không có yêu cầu;

  Trước và trong khi lái xe đi công tác lái xe không được uống rượu, bia và các chất có nồng độ cồn;

  Chậm nhất ngày 25 hàng tháng, các lái xe cơ quan phải hoàn chỉnh xong các thủ tục gửi Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị để phụ trách Kế toán tham mưu thanh toán xăng dầu theo quy định.

  Điều 21. Nghỉ hưu

  Hàng năm, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị rà soát, lập danh sách các cán bộ, công chức thuộc Văn phòng sắp đến tuổi nghỉ hưu báo cáo Chánh Văn phòng để chuẩn bị thông báo cho cán bộ, công chức nghỉ bảo hiểm xã hội; thủ tục, thời điểm thông báo, thời điểm ra quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 22. Thi đua, khen thưởng – Kỷ luật

  1. Thi đua – Khen thưởng

  Cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc thì được đề nghị khen thưởng.

  Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng thường xuyên hằng năm do Hội đồng thi đua - khen thưởng cơ quan thực hiện theo quy định của Luật Thi đua – Khen thưởng;

  Căn cứ vào phong trào thi đua, mọi cá nhân, tập thể đều phải có đăng ký thi đua (đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm), xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua;

  Trình tự đăng ký, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng thường xuyên, đột xuất hàng năm thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

  2. Kỷ luật

  Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật thì bị xem xét đề nghị hình thức kỷ luật;

  Việc xử lý kỷ luật đối với công chức tuân thủ theo các quy định về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức theo Luật cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức;

  Công chức (người lao động) vi phạm kỷ luật phải viết bản kiểm điểm cá nhân, tự nhận hình thức, mức độ kỷ luật, tiến hành kiểm điểm tại đơn vị công tác. Hội đồng kỷ luật của Văn phòng họp xét kỷ luật sau khi có biên bản của đơn vị quản lý công chức (người lao động) xét kỷ luật.

  Điều 23. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức

  Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cá nhân, tập thể thuộc Văn phòng, tuỳ theo nội dung khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo Văn phòng sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan (thanh tra nhân dân cơ quan) thực hiện thẩm tra xác minh và báo cáo đề xuất các biện pháp để xem xét giải quyết. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tuân thủ theo quy định của nhà nước.

  Điều 24. Thời gian làm việc

  1. Cán bộ, công chức Văn phòng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động.

  2. Cán bộ, công chức khi đến cơ quan làm việc phải đúng giờ, tập trung nghiên cứu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu công việc với năng suất, chất lượng tốt nhất; trong giờ hành chính khi rời khỏi cơ quan phải báo cáo, thông báo với lãnh đạo phòng. Trước khi rời khỏi phòng làm việc hoặc ra về phải chú ý kiểm tra việc tắt các đèn thắp sáng, quạt, điều hoà, máy vi tính các thiết bị làm việc và đóng cửa cẩn thận để tiết kiệm điện năng, bảo quản phương tiện kỹ thuật và phòng tránh cháy nổ, mất mát tài sản.  

  Điều 25. Chế độ học tập

  1. Việc bố trí đi học nâng cao nghiệp vụ phải phù hợp và phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ. Ưu tiên cho những cán bộ đăng ký theo học các khóa bồi dưỡng để bổ sung các văn bằng, chứng chỉ theo quy định về chuẩn hóa cán bộ; các khóa học về quản lý hành chính nhà nước, lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực đang phụ trách hoặc đang được định hướng bố trí công tác.

  2. Công chức được cử đi học hoặc có nguyện vọng đi học để nâng cao trình độ phải được Chánh Văn phòng đồng ý sau khi có ý kiến của Trưởng phòng theo quy định của Văn phòng.

  3. Trường hợp học tại địa phương, trong thời gian theo học phải có kế hoạch phối hợp đảm bảo hoàn thành công tác được giao. Nếu học tập trung dài hạn trong nước hay nước ngoài thì Trưởng phòng phải có phương án bố trí công chức thay thế trình Chánh Văn phòng quyết định.

  4. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo 5 năm và kế hoạch đào tạo hàng năm, trình Chánh Văn phòng phê duyệt theo quy định.

  Điều 26. Chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản

  1. Công chức được nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của Nhà nước.

  2. Căn cứ nhu cầu và điều kiện công tác cụ thể của cơ quan, cán bộ, công chức thuộc Văn phòng có đơn đề nghị nghỉ phép năm, Trưởng phòng có trách nhiệm xác nhận gửi Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị tham mưu giúp Chánh Văn phòng quyết định bố trí nghỉ phép phù hợp.

  3. Trường hợp nghỉ việc riêng cần thiết khác, được quy định như sau:

  a) Phó Chánh Văn phòng nghỉ phải báo cáo và được Chánh Văn phòng đồng ý.

  b) Trưởng, Phó Trưởng phòng nghỉ phải báo cáo và được sự đồng ý của:

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách trực tiếp, nếu nghỉ không quá 01 ngày;

  Chánh Văn phòng nếu nghỉ từ 02 ngày trở lên.

  c) Công chức nghỉ phải báo cáo và được sự đồng ý:

  Trưởng phòng nếu nghỉ không quá 01 buổi;

  Lãnh đạo Văn phòng phụ trách trực tiếp nếu nghỉ không quá 01 ngày;

  4. Trường hợp nghỉ do ốm đau, nghỉ do thiên tai và sự cố khác… thì phải báo cáo lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Văn phòng để bố trí công chức thay thế, không làm ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan.

  5. Trường hợp nghỉ phép, nghỉ thai sản phải báo trước thời gian nghỉ 01 tuần để đơn vị có kế hoạch bố trí công chức thay thế, bàn giao công việc.

  Nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ việc riêng…(từ 03 ngày trở lên) phải có đơn xin phép và thực hiện bàn giao công việc theo quy định.

  Chương IV

  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 27. Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát công chức và người lao động trong phòng thực hiện nghiêm túc Quy chế và định kỳ hàng tháng báo cáo Chánh Văn phòng (thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng của Văn phòng).

  Điều 28. Cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ phải chấp hành nghiêm túc các quy định tại Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu công tác, Quy chế này được thay thế các Quy chế trước đây và được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Tìm trong mục
 Thông báo mới
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
122 người đã bình chọn
Thống kê: 1.634.214
Online: 76