Thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 và Kế hoạch giám sát 6 tháng đầu năm, ngày 10/5/2013 Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh do Bà Cao Thị Xuân, Bí thư huyện ủy Quan Hóa, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại huyện Như Xuân. Tham gia cùng với Ban có Bà Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

bdt_15_3_20131.JPG

Buổi sáng đoàn đến khảo sát làm việc tại 02 xã: Bãi Trành và Cát Vân (xã điểm và xã thuộc Chương trình 135 của huyện), kiểm tra một số mô hình phát triển sản xuất của các hộ gia đình trên địa bàn xã.

Buổi chiều cùng ngày đoàn làm việc với UBND huyện Như Xuân và các phòng ban chuyên môn của huyện, về kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua báo cáo của lãnh đạo huyện, thực hiện chủ trương của cấp trên, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng nông thôn mới; HĐND huyện ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, cùng với việc kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, phân công trách nhiệm cụ thể cho thành viên BCĐ để hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở.

Đến nay bằng sự hỗ trợ của nhà nước và nguồn vốn huy động, lồng ghép từ các chương trình, dự án để xây dựng nông thôn mới, hơn 2 năm thực hiện đã huy động được trên 21 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện, có 10/17 xã hoàn thành được phê duyệt qui hoạch, đề án; có sở hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, đường giao thông trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 45%; hệ thông thủy lợi được kiên cố hóa đạt trên 34%; tỷ lệhộ dùng điện an toàn trên 93%. Các mô hình phát triển sản xuất đang được đầu tư phát huy hiệu quả; văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm đầu tư, tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học đều tăng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 16%, môi trường đã có qui hoạch khu thu gom xử lý rác thải; hệ thống chính trị ở cơ sở có 17/17 xã có đầy đủ hệ thống chính trị cơ sở, 15/17 xã có đội ngũ cán bộ đạt chuẩn; an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội được kiềm chế…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện còn những tồn tại, hạn chế đó là: Công tác triển khai thực hiện nông thôn mới chậm, còn 07 xã chưa hoàn thành phê duyệt qui hoạch, chất lượng qui hoạch thấp, tiêu chí đạt bình quân của huyện còn ở mức thấp so với huyện khác, đạt 4,5%, hoạt động của Ban chỉ đạo hạn chế, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội chưa rõ nét, huy động đóng góp của nhân dân chủ yếu do thôn, bản tự bàn, tự làm, huyện chưa có chỉ đạo chung để thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo của huyện và ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, Bà Cao Thị Xuân, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong huyện đã chung sức xây dựng nông thôn mới đạt được một số kết quả bước đầu, phát huy tốt vai trò của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị huyện cần chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại của đoàn nêu trên, quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ về chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, lựa chọn các tiêu chí phù hợp để phấn đấu hoàn thành và quan tâm đến chất lượng của từng tiêu chí, phát huy dân chủ trong việc huy động đóng góp của nhân dân, quan tâm đến các hộ chính sách, quyết tâm chỉ đạo 2 xã điểm hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2015.

Cầm Bá Chái


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 851.443
Online: 44