BMKHHD8_13_12_2013.JPG 

​           Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp,

 

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,

 

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 8 đã đề ra.

 

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, thông báo của UBMTTQ về ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan và báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban của HĐND tỉnh.HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 và thống nhất nhận định: Trong tình hình chung của đất nước nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, tỉnh ta còn gặp những khó khăn do bão, lụt, dịch bệnh diễn ra ở một số địa phương, gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh ấy, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy; giám sát của HĐND; sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể nhân dân; sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp; đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kinh tế - xã hội tỉnh ta tiếp tục ổn định và có bước phát triển mới. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra từ đầu năm đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,2%, đưa tỉnh ta vào nhóm tỉnh có mức tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1 tỷ USD. Thu hút vốn đầu tư vượt kế hoạch; là tỉnh xếp thứ hạng cao về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và chỉ số năng lực hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2013. Văn hoá - xã hội có chuyển biến tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Những kết quả đã đạt được trong năm 2013 cùng với các sự kiện: Khánh thành Cảng hàng không Thọ Xuân; khởi công Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; tổ chức thành công Diễn đàn xúc tiến đầu tư cấp quốc gia vào Khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận, cùng với một số dự án trọng điểm đã và đang triển khai xây dựng, củng cố thêm niềm tin, tạo tiền đề, thời cơ, vận hội mới để tỉnh ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Trong khi khẳng định những thành tựu đạt được trong năm 2013 là rất quan trọng, HĐND tỉnh cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy vượt kế hoạch năm nhưng còn thấp so với mục tiêu tăng trưởng của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Chất lượng tăng trưởng; sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa có nhiều chuyển biến. Sản xuất nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, có mặt lúng túng, hiệu quả thấp; một bộ phận nông dân tìm kiếm được việc làm không còn thiết tha với đồng ruộng; một số nơi nông dân do làm ruộng thu nhập thấp hoặc do điều kiện sản xuất khó khăn đã bỏ ruộng hoang; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống của một bộ phận nhân dân chậm được cải thiện. Hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh còn hạn chế; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết, khắc phục. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp chưa có chuyển biến rõ nét; phối kết hợp giữa các ngành, các cấp có lúc có việc chưa tốt, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở, ngành; nặng về giấy tờ, hành chính, mệnh lệnh, thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý. Một số cán bộ, công chức, kể cả ở cấp xã hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với nhân dân nhưng hành chính quan liêu, xa dân; kỷ luật, kỷ cương hành chính không nghiêm.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Năm 2014 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn của tỉnh diễn ra trong năm 2015. Trên cơ sở phân tích một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh đã thống nhất quyết nghị mục tiêu tổng quát của năm 2014 là: Tranh thủ thời cơ và vận hội mới, nỗ lực phấn đấu để đạt tốc độ tăng trưởng cao, gắn với nâng cao chất lượng và tái cơ cấu nền kinh tế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường quản lý Nhà nước để giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

 

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tập trung triển khai thực hiện một cách quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16 chỉ tiêu cụ thể và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2014 vừa được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, nhằm tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét để giành thắng lợi ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2014, tạo tiền đề để phát triển cao hơn các năm tiếp theo.

 

Trong quá trình chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện, yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

1. Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch sản phẩm chủ yếu cho phù hợp với quy hoạch tổng thể, gắn quy hoạch của tỉnh với quy hoạch của quốc gia để thích ứng với thời cơ, vận hội mới. Nhanh chóng xúc tiến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn, hướng tới mục tiêu xây dựng Nghi Sơn thành đô thị công nghiệp; triển khai thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng; kiên trì thực hiện quy hoạch chung phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2035, đầu tư hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị loại I kết nối giữa thành phố Thanh Hóa với thị xã Sầm Sơn. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các cơ chế chính sách mới theo hướng thúc đẩy tăng trưởng nhanh, nâng cao chất lượng, phát triển bền vững, hỗ trợ các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn, từng bước thu hẹp về trình độ phát triển và chênh lệch về thu nhập giữa các vùng miền.

 

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là phải công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối kết hợp giữa các cấp, các ngành và của cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ tổ chức và công dân; xây dựng thiết chế để người dân có thể đánh giá mức độ hài lòng đối với một số sở, ban, ngành cấp tỉnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư,  nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; tăng nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, các khu công nghiệp và khu vực miền núi.

 

3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng, hiệu quả, bền vững. UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời chỉ đạo các ngành có liên quan khảo sát, đánh giá khách quan thực trạng nông dân bỏ ruộng; tìm ra nguyên nhân, đề ra các giải pháp khả thi phù hợp với từng nguyên nhân, từng khu vực nơi nông dân bỏ ruộng; xây dựng chính sách đặc biệt ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào nông nghiệp; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nông dân trong việc thực hiện các hợp đồng với doanh nghiệp; sơ kết và định hướng sự phát triển các HTX nông nghiệp, kinh tế trang trại, các hình thức hợp tác gắn với các khâu dịch vụ phục vụ cho sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Củng cố lại tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ khuyến nông, khuyến công gắn bó chặt chẽ với nông dân, hỗ trợ nông dân có hiệu quả hơn. Điều chỉnh lại chủ trương xây dựng nông thôn mới phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế của từng xã; không nóng vội, thành tích, không chần chừ ngại khó. Tập trung cao  cho phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân để tạo nền tảng cho xây dựng nông thôn mới bền vững. Việc huy động sức dân phải có kế hoạch, phù hợp với thu nhập của nông dân và phải bàn bạc dân chủ; ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, các công trình phúc lợi xã hội thực hiện sau.

 

4. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tập trung cao cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án công nghiệp và các công trình trọng điểm của tỉnh, gồm: Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Nhiệt điện Nghi Sơn; Thủy điện Trung Sơn; Nhà ga Cảng hàng không Thọ Xuân; Trung tâm hội chợ - triển lãm; Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch; các tiểu dự án phát triển toàn diện thành phố Thanh Hóa; nâng cấp QL1A, QL217, đường QL 47 đến đường Hồ Chí Minh; tuyến đường phía Tây; đường Sân bay Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, đô thị Ngọc Lặc, khu Lam Sơn - Sao Vàng; hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã...Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng. Kiểm soát chặt chẽ, không cho phép các doanh nghiệp sử dụng thiết bị công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường. Phát triển công nghiệp trong thời gian tới theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trong Khu kinh tế Nghi Sơn, công nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghiệp, thành phố, thị xã, công nghiệp sử dụng nhiều lao động ở một số huyện và tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn sử dụng lao động nhàn rỗi ở tất cả các huyện. Định kỳ hàng quý UBND tỉnh và chính quyền các cấp gặp gỡ các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp với phương châm "Doanh nghiệp phát tài, Thanh Hóa phát triển".

 

  Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có lợi thế, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; phát triển mạnh thương mại nội địa, tiếp tục thực hiện cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, người Thanh Hóa dùng hàng Thanh Hóa nhằm đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng các khu, điểm du lịch; đào tạo nhân lực, văn hóa giao tiếp, kiểm tra, xử lý nghiêm các biểu hiện làm phiền lòng khách du lịch; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa.

 

5. Tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; xác định rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị để giải quyết từng nội dung công việc cụ thể, nhằm tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quản lý giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; xét công nhận thương binh, người nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo; đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ thầy thuốc; chất lượng các công trình xây dựng; xe chở quá khổ quá tải.

 

          6. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; chuẩn bị chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW8 về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đào tạo; xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Nghị sơn. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí.

 

          Kính thưa các vị đại biểu,

 

Qua xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các báo cáo thẩm tra, HĐND tỉnh đã thông qua 16 nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm cụ thể hóa, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện để các nghị quyết, cơ chế chính sách sớm đi vào cuộc sống. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần chủ động và phối hợp với các cơ quan Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể để tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đã thông qua.

 

        Tại kỳ họp này, thực hiện chức năng giám sát, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận báo cáo kết quả giám sát của các ban HĐND tỉnh về tình hình nợ xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh; tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê, phân loại nợ XDCB, xác định cụ thể nguyên nhân của từng khoản nợ đọng để có kế hoạch và lộ trình giải quyết. Trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, cân đối bố trí vốn để xử lý nợ XDCB, sắp xếp vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dở dang xét thấy cần thiết. Đối với những huyện, xã còn nợ đọng XDCN lớn, khả năng trả nợ khó khăn, kiên quyết không cho xây dựng mới công trình trong năm 2014 và 2015. Về tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

        HĐND tỉnh đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các đồng chí: Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc sở TN&MT và Giám đốc Sở Y tế về những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm với sự tham gia giải trình của một số đồng chí lãnh đạo các địa phương; nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm 2013 và phương hướng công tác trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã được thực hiện trong bầu không khí dân chủ, trách nhiệm. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị nêu trong các báo cáo kết quả giám sát và những vấn đề đã hứa trong khi trả lời chất vấn tại kỳ họp này, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh.

BMKHHD8_13_12_20132.jpg

 

Kính thưa các đại biểu,

 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; sau khi xem xét đơn của bà Cao Thị Xuân, ông Đỗ Quốc Cảnh, ông Nguyễn Văn Thành, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thống nhất cho bà Cao Thị Xuân thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Đỗ Quốc Cảnh thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thành thôi làm thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh do nhận nhiệm vụ mới, và HĐND tỉnh đã bầu ông  Nguyễn Văn Thành giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; bầu ông Ngô Hoàng Kỳ giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh. Việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ cao. HĐND mong các đồng chí vừa trúng cử phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

 

Kính thưa các vị đại biểu,       

 

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Các nội dung của kỳ họp được thảo luận, biểu quyết dân chủ, công khai. Toàn bộ các phiên họp của HĐND tỉnh được truyền hình, truyền thanh trực tiếp để nhân dân theo dõi, giám sát. Tiếp tục duy trì, thông báo rộng rãi số điện thoại để cử tri và nhân dân liên hệ, nêu ý kiến với HĐND; thể hiện rõ tính công khai, minh bạch và gần gũi với nhân dân trong hoạt động của HĐND tỉnh.

BMKHHDND8_12_2013.JPG

 

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tham dự, đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả. Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, UBMTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; đóng góp tích cực của các sở, ngành, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đơn vị phục vụ, các cơ quan thông tấn, báo chí, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

 

Xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở nước ngoài, tỉnh ngoài sức khoẻ, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới.

 

Tôi xin bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVI.

 

 Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

ảnh: Cao Đại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
85 người đã bình chọn
Thống kê: 790.744
Online: 45