Thực hiện Kế hoạch giám sát sáu tháng cuối năm và để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 13 tháng 10 năm 2015 Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012 - 2015 và kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Lang Chánh. Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND – UBND huyện Lang Chánh.

 BDT_14_102015.jpg

Trước khi làm việc với huyện và xã, Đoàn đến khảo sát một số công trình  tại địa bàn 3 xã Tam Văn, Tân Phúc và Giao Thiện huyện Lang Chánh.

Theo báo cáo của UBND huyện, hàng năm, khi nhận được kế hoạch  hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng, các xã được thụ hưởng Chương trình, chuẩn bị các điều kiện xúc tiến đầu tư đảm bảo đúng quy định. Đồng thời thông tin, tuyên truyền cho nhân dân biết các chủ trương của Nhà nước về thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn. Do làm tốt công tác truyên truyền, nên đã huy động sự đóng góp của người dân, như: hiến đất, tài sản cũng như ngày công lao động; công tác giám sát cộng đồng được quan tâm, nên chất lượng các công trình ngày càng được nâng lên.

Kết quả thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn huyện đã được đầu tư 64 công trình, trong đó: 33 công trình đường giao thông nông thôn; 24 công trình thủy lợi; 01 công trình điện 0,4 KV; 02 công trình nhà văn hóa xã; 03 công trình nhà sinh hoạt cộng đồng; 01 công trình Trạm y tế. Tổng nguồn vốn được phê duyệt là 60.795.000.000đ.

UBND huyện đã chỉ đạo sát sao Ban Quản lý dự án, các phòng chức năng của huyện thường xuyên giám sát tiến độ, chất lượng các công trình, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện chậm tiến độ, sai lệch thiết kế…

Về thực hiện những kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND cơ bản đã được khắc phục, phần lớn các công trình trên địa bàn huyện đều thực hiện đúng theo Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về qui định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; công tác sửa chữa, duy tu, bão dưỡng công trình cơ bản được quan tâm, nên chất lượng, tuổi thọ của công trình được nâng lên, từng bước đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay công tác triển khai thực hiện ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc bàn giao các công trình nước sinh hoạt tập trung cho các xã quản lý, sử dụng theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh còn chậm; công tác thanh quyết toán còn chậm; chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng các công trình sau đầu tư; giám sát cộng đồng ở một số địa phương còn hạn chế; công tác duy tu, bảo dưỡng công trình thiếu thường xuyên, các công trình hư hỏng nhưng không được khắc phục, sửa chữa kịp thời; chất lượng một số công trình chưa đảm bảo như:  Công trình đường giao thông nông thôn bản Tân Bình xã Tân Phúc; công trình thủy lợi Khu I (Bai Tải) , Đập Hón Tượt xã Giao Thiện; công trình đường giao thông nông thôn bản Lọng xã Tam Văn...

Thay mặt đoàn công tác, Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, nhất là các dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã khắc phục những tồn tại, hạn chế của đoàn nêu, trong năm 2015 phải hoàn thành việc quyết toán các công trình theo qui định nhất là các công trình được đầu tư trong giai đoạn 2012- 2013. Các kiến nghị của huyện, xã, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu và đưa vào báo cáo trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI./.

Doãn Ngọc Hài​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 940.693
Online: 25