Thực hiện Kế hoạch giám sát sáu tháng cuối năm và để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, ngày 16 tháng 10 năm 2015 Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012 - 2015 và kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn huyện Thường Xuân. Ông Lê Nhân Đồng Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND – UBND huyện Thường Xuân.

 DT20102015.jpg

Trước khi làm việc với UBND huyện, xã, Đoàn đã đi kiểm tra công trình trên địa bàn các xã Vạn Xuân, Xuân Lộc và Xuân Chinh huyện Thường Xuân.

Theo báo cáo của UBND huyện, hàng năm, khi nhận được kế hoạch và hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng, các xã vùng 135 chuẩn bị các điều kiện đầu tư đảm bảo đúng quy định. Đồng thời thông tin, tuyên truyền cho nhân dân biết các chủ trương của Nhà nước về thực hiện đầu tư các công trình trên địa bàn. Do làm tốt công tác truyên truyền, nên đã huy động sự đóng góp công sức của người dân, để hỗ trợ công tác thi công; công tác giám sát cộng đồng được quan tâm, nên chất lượng các công trình ngày được nâng lên.

Giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn huyện được đầu tư 55 công trình, trong đó: 33 công trình giao thông; 17 công trình thủy lợi; 04 công trình nhà văn hóa; 01 công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Tổng nguồn vốn được phê duyệt là 43.750.193.000đ.

UBND huyện đã chỉ đạo sát sao Ban Quản lý dự án, các phòng chức năng của huyện thường xuyên giám sát tiến độ, chất lượng các công trình, đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện chậm tiến độ, sai lệch thiết kế…

Về thực hiện những kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND trên địa bàn huyện Thường Xuân chưa được khắc phục, đến nay UBND huyện mới  tổ chức bàn giao được 07/27 công trình nước sinh hoạt tập trung cho các xã quản lý, sử dụng; tài sản được đưa vào hạch toán quản lý theo Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính; các công trình nước sinh hoạt tập trung sau khi bàn giao đều có quyết định thành lập tổ quản lý, vận hành, khai thác, bảo vệ.

Tuy nhiên, hiện nay công tác triển khai ở cơ sở vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: Việc bàn giao các công trình nước sinh hoạt tập trung cho các xã quản lý, sử dụng theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh chậm, đến nay còn 04 công trình chưa bàn giao; bên cạnh đó còn 16 công trình huyện chưa chỉ đạo các ngành liên quan hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định bàn giao; công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thiếu chặt chẽ; chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng các công trình sau đầu tư; giám sát cộng đồng ở một số địa phương còn hạn chế; công tác duy tu, bảo dưỡng công trình chưa được quan tâm đúng mức, các công trình hư hỏng nhưng không được khắc phục; chất lượng một số công trình chưa đảm bảo nhất là công trình thủy lợi.

Thay mặt đoàn công tác, Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, nhất là các dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn khó khăn. Bên cạnh đó đồng chí cũng đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của đoàn nêu, trong năm 2015 phải hoàn thành hồ sơ 16 công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung để trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định bàn giao cho huyện quản lý; đồng thời bàn giao 04 công trình (đã được tỉnh bàn giao) nước sinh hoạt tập trung cho các xã quản lý, sử dụng theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Các kiến nghị của huyện, xã  Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu và đưa vào báo cáo trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI./.

​Doãn Ngọc Hài


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 940.669
Online: 22