Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, ngày 06 tháng 3 năm 2015, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành làm việc với Sở Tài chính về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 KTNS_TC_13_3_2015.JPG

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo với Đoàn công tác về Đề án Qũy đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa. Cơ sở pháp lý của đề án là Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Thông tư số 42/2014/TT-BTC ngày 8/04/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Thông tư số 28/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/02/2014 về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và các văn bản có liên quan. Về cơ sở thực tiễn, năm 1997 Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo hình thức thí điểm Quỹ Đầu tư phát triển địa phương đầu tiên (nay là Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM) được; đến nay cả nước đã thành lập 35 Quỹ đầu tư phát triển tại các tỉnh, thành phố. Đề án Qũy đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa đã nêu tương đối cụ thể và chi tiết về nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguồn vốn, cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động của quỹ.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách, giải trình của Sở Tài chính, đồng chí Phùng Bá Văn Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Tài chính trong việc xây dựng Đề án Qũy đầu tư phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí đề nghị làm rõ hơn sự cần thiết phải thành lập quỹ, hình thức quản lý, điều hành để quỹ hoạt động có hiệu quả. Sở Tài chính sớm hoàn chỉnh đề án, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Lê Quốc Thành​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
87 người đã bình chọn
Thống kê: 843.383
Online: 39