Thực hiện kế hoạch số 626/HĐND-KTNS ngày 23/9/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về giám sát việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, ngày 14/11/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2016 đảm bảo mục tiêu đầu tư Trung ương giao và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đến ngày 15/10/2016, số vốn đã được giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình dự án đạt 99,9%, cao hơn cùng kỳ các năm 2012, 2013, 2014 (cùng kỳ năm 2015 là 100%). Kế hoạch vốn năm 2016 được bố trí tập trung hơn, ưu tiên cho các chương trình, dự án trọng điểm, các dự án chuyển tiếp; đồng thời bố trí vốn giải quyết những vấn đề cấp bách, bảo đảm cơ cấu tương đối phù hợp giữa các vùng miền, trong đó: bố trí cho các dự án hoàn thành chiếm 10% tổng nguồn vốn, các dự án chuyển tiếp chiếm 74% tổng nguồn vốn; các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư  chiếm 16% tổng nguồn vốn.

 GS_15112016.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc của Ban Kinh tế - Ngân sách với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đến ngày 15/10/2016 giá trị khối lượng thực hiện của các dự án ước đạt 60% tổng số vốn đã giao kế hoạch chi tiết (so với cùng kỳ tăng 11%); giải ngân đến 15/10 (không tính vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) bằng 66% số vốn đã giao kế hoạch chi tiết (so với cùng kỳ tăng 12%). Số dư tạm ứng vốn của nhiều dự án vẫn còn khá lớn và nợ đọng trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại, tập trung chủ yếu ở cấp huyện và xã (chiếm 71%).

Trong quá trình thực hiện hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016 có một số khó khăn, hạn chế đó là: Tiến độ thực hiện của một số chương trình, dự án còn chậm; công tác GPMB vẫn còn khó khăn, vướng mắc; vẫn còn một số dự án có số dư vốn tạm ứng lớn từ nhiều năm trước nhưng việc hoàn ứng chậm và chưa có nhiều chuyển biến; nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều; công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm; chất lượng hồ sơ, thiết kế và dự toán ở một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu....

Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế nêu trên là do: nguồn vốn được Trung ương giao kế hoạch chậm so với các năm trước; một số chương trình, dự án đầu tư từ vốn NSTW, TPCP đã hết hạn mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và không thuộc tiêu chí hỗ trợ đầu tư của Trung ương trong giai đoạn 2016 - 2020; một số quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng chưa thống nhất, chồng chéo, gây khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện ..... Ngoài ra, còn có nguyên nhân do năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, tính cụ thể, quyết liệt, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chưa cao; cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, vào cuộc trong công tác bồi thường GPMB; một số nhà thầu chưa đáp ứng được yêu cầu, trách nhiệm chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án, chất lượng công trình của các sở, ngành, các cơ quan chức năng hiệu quả chưa cao, việc xử lý hoặc đề xuất xử lý các sai phạm của chủ đầu tư, nhà thầu còn chưa triệt để.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất một số giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2016.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu, ghi nhận sự cố gắng trong công tác tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với việc xây dựng kế hoạch vốn, giao vốn đầu tư công năm 2016; đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện dự án, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị tăng cường một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Huệ 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.295
Online: 43