Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách về khảo sát việc giao, quản lý và sử dụng kinh phí bổ sung nhiệm vụ các đơn vị dự toán cấp tỉnh giai đoạn 2011-2016, ngày 13/10/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia làm việc có Văn phòng HĐND tỉnh.

 KTNS_14102016.jpg

Tại hội nghị Sở Tài chính đã báo cáo việc giao, quản lý, sử dụng kinh phí bổ sung nhiệm vụ các đơn vị dự toán cấp tỉnh giai đoạn 2011-2016: Sau khi có hướng dẫn xây dựng dự toán cho năm lập dự toán của Sở, các đơn vị dự toán cấp tỉnh tiến hành lập dự toán gồm 2 phần là chi thường xuyên, tự chủ và chi không thường xuyên, không tự chủ theo cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ. Hằng năm, ngoài việc giao dự toán đầu năm một số đơn vị còn đươc bổ sung trong năm để thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng với sự thay đổi chế độ chính sách và nhiệm vụ đột xuất cần thực hiện nên việc giao dự toán là cần thiết và phù hợp với tình hình thực hiện. Đơn vị được giao dự toán thực hiện đúng mục tiêu nhiệm vụ, thanh quyết toán theo đúng quy định của nhà nước.

Sở đã tiến hành quyết toán, thẩm tra quyết toán theo các nội dung quy định. Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước; tình hình thực hiện dự toán chi. Kết quả quyết toán đã được thông báo đến từng đơn vị đồng thời tổng hợp số liệu quyết toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương hàng năm.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban và ý kiến tiếp thu giải trình của Sở Tài chính. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận trong thời gian qua Sở Tài chính đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về việc giao, quản lý và sử dụng ngân sách kịp thời, đúng quy định của Nhà nước. Đồng chí đề nghị Sở báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, đánh giá việc giao kinh phí không tự chủ cho các đơn vị và hiệu quả thực hiện các đề án. Đồng thời, đánh giá lại các đề án giai đoạn 2011 - 2016, xác định rõ nguyên tắc bố trí kinh phí cho việc thực hiện các đề án và lồng ghép các chương trình, đề án để giao cho các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ, bảo đảm tính hiệu quả. Việc xây dựng kế hoạch kinh phí cho các đơn vị phải căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, đồng thời, có văn bản hướng dẫn các huyện trong việc sử dụng kinh phí được giao.

Trần Hiền 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
116 người đã bình chọn
Thống kê: 1.509.102
Online: 36