Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính về quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2015, ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2016 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham gia làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

 KTNS2122016.jpg

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 là 47.566.472 triệu đồng, trong đó thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương là 14.285.517 triệu đồng, thực thu ngân sách địa phương 33.280.955 triệu đồng. Tổng chi quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 là 46.486.491 triệu đồng, trong đó chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách 14.285.517 triệu đồng, thực chi ngân sách địa phương 32.200.974 triệu đồng. Chênh lệch thu, chi 1.079.981 triệu đồng.

Dự toán thu NSNN năm 2016 là 11.1000.000 triệu đồng, ước thực hiện cả năm là 12.300.000 triệu đồng, bằng 111% dự toán; trong đó thu nội địa cả năm ước đạt 11.100.000 triệu đồng, bằng 125% dự toán. Có 11/12 lĩnh vực dự kiến đề hoàn thành và vượt dự toán năm.

Năm 2017, là năm đầu triển khai Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và cũng là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020. Vì vậy, xây dựng dự toán năm 2017 đảm bảo quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh; trên cơ sở đánh giá sát tình hình thực hiện thu ngân sách năm 2016, dự báo khả năng tăng trưởng kinh tế đối với từng ngành, từng lĩnh vực; năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng đối tượng nộp thuế, dự báo những nguồn thu mới, lớn phát sinh trên địa bàn tỉnh để tính đúng, tính đủ nguồn thu đối với từng lĩnh vực, sắc thuế; bám sát dự toán Trung ương giao để xây dựng dự toán thu năm 2017 của địa phương.

Nguồn thu ngân sách địa phương được xác định trên cơ sở quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020. Phân bổ dự toán chi được áp dụng theo hệ thống tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, ổn định đến năm 2020.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, giải trình của Sở Tài chính. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo của Sở, đối với định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2017 - 2020 cơ bản đảm bảo định mức của Trung ương và đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tạo sự công bằng, thể hiện sự tự chủ cho các cấp ngân sách. Đối với dự toán năm 2017, Sở nghiên cứu bổ sung nâng mức chi cho lĩnh vực Quốc phòng; chi cho duy tu bảo dưỡng hồ đập, giao thông tại các huyện miền núi. Đồng thời rà soát lại các đề án, chương trình có bố trí kinh phí từ ngân sách, trên cơ sở đó xây dựng lại phương án bố trí kinh phí cho hợp lý. Tham mưu cho UBND tỉnh đẩy nhanh việc quyết toán các công trình đã có đầy đủ hồ sơ; làm rõ trách nhiệm, có giải pháp xử lý mạnh với những đơn vị, nhà thầu còn nợ hồ sơ quyết toán công trình, dự án. Nếu đơn vị nào không thực hiện bổ sung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán thì kiến nghị không giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đề nghị Sở khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

 

 

                                                                                Trần Hiền​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
96 người đã bình chọn
Thống kê: 1.204.333
Online: 29