Vừa qua, cụm thi đua số 8 gồm có sở Tư pháp, sở Nội vụ, sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Văn phòng Ủy ban nhân dân và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (Do sở Nội vụ làm Cụm Trưởng) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015; ký kết giao ước thi đua và bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2016.

Năm 2015, công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan đơn vị trong cụm thi đua số 8 luôn được sự quan tâm của cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị; thường xuyên bám sát các đợt thi đua do tỉnh, ngành phát động với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao. Các cơ quan đơn vị trong cụm đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để phát động, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm 2015.

          Cấp ủy đảng và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị luôn chú trọng triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 15-KH/TU ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện cải cách hành chính, cải tiến phương pháp lề lối làm việc, áp dụng quy trình, tiến bộ khoa học công nghệ trong công việc, ban hành quy chế làm việc, thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh trong công sở, tích cực tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo, v.v...

Các đơn vị trong cụm đã suy tôn sở Tư pháp xếp thứ nhất, Sở Nội vụ xếp thứ nhì để báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định các hình thức khen thưởng. Kết quả 100% đã bầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh làm Cụm trưởng và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cụm phó trong năm 2016.

Đỗ Đức Duyên, Trưởng Phòng HCTCQT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
84 người đã bình chọn
Thống kê: 782.913
Online: 32