Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh;

            Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời tham dự kỳ họp;

            Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Hướng dẫn số 1138 ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hôm nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Nhất. Chủ tọa kỳ họp xin nhiệt liệt chào mừng 95 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được cử tri trong toàn tỉnh tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương, đã về dự kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách mời, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

            Th­ưa các vị đại biểu,

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào ngày 22/5/2016 ở tỉnh ta đã thành công tốt đẹp. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 14 vị đại biểu Quốc hội, 95 vị đại biểu HĐND tỉnh; bầu được 993 vị đại biểu HĐND huyện, thị, thành phố và 16.066 vị đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn; là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thay mặt Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt biểu dương cử tri trong tỉnh, với ý thức chính trị và trách nhiệm công dân, cử tri đã tích cực tham gia cuộc bầu cử, tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp; nhiệt liệt chào mừng thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở tỉnh Thanh Hoá của chúng ta. Xin chúc mừng và tin tưởng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND các cấp với lửa nhiệt tình cách mạng sẽ đem hết khả năng của mình để làm tròn trọng trách: "Người đại biểu của nhân dân". 

Th­ưa các vị đại biểu,

Nhiệm kỳ 2011 - 2016 vừa qua, trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, HĐND tỉnh khóa XVI đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; có nhiều chuyển biến tiến bộ trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần xứng đáng vào thành tựu to lớn và khá toàn diện của tỉnh ta trong nhiệm kỳ qua; để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân toàn tỉnh, tạo nền tảng quan trọng để chúng ta hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020 mà HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã quyết nghị, đưa tỉnh Thanh Hoá của chúng ta trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

Thành công của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 tiếp tục khẳng định những thành quả và kinh nghiệm của HĐND tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự hỗ trợ, giúp đỡ và giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh, tạo tiền đề để HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Th­ưa các vị đại biểu,

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là kỳ họp đầu tiên kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Quy trình, thủ tục tiến hành có nhiều quy định mới; bên cạnh đó, vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND trong thực thi chức năng quyết định và giám sát cũng được tăng cường theo quy định tại các bộ Luật mới, như: Luật đầu tư công, Luật giám sát của Quốc hội và HĐND,... Đồng thời, tổ chức bộ máy và hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cũng có nhiều thay đổi so với các nhiệm kỳ trước đây.

HĐND tỉnh khóa XVII tiếp bước hoạt động trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, cũng còn không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi HĐND tỉnh khóa XVII phải tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, gắn với đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là cụ thể hóa các chủ trương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020 mà HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã quyết nghị; đồng thời giám sát việc thực hiện các Nghị quyết và kế hoạch đó. Vì vậy, cần phải có một bộ máy chính quyền thực sự vững mạnh; đổi mới, quyết liệt hơn nữa, nhất là kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách để huy động, phát huy tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời có đủ lực lượng cần thiết để tăng cường giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND sẽ quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền cấp tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; quyết định số lượng, cơ cấu của các Ban HĐND tỉnh; bầu các Trưởng ban, Phó trưởng Ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh ta trong nhiệm kỳ tới; là những công việc cần thiết để thi hành Hiến pháp, pháp luật về kiện toàn tổ chức chính quyền cấp tỉnh.

HĐND tỉnh cũng sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua một số nghị quyết quan trọng, như:

- Quy định mức thu và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa;

- Cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;

- Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Quy định tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa".

Th­ưa các vị đại biểu,

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XVII có nhiều nội dung hết sức quan trọng. Đặc biệt bầu các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính quyền cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2015 - 2020 đã đề ra. Kỳ họp cũng sẽ bàn bạc, thảo luận các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 đã được HĐND tỉnh khoá XVI quyết nghị tại Nghị quyết số 146/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015; đồng thời quyết định một số cơ chế, chính sách mới tạo điều kiện để một số ngành, lĩnh vực ở tỉnh ta có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII: Hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh, nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu của kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố: Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!​

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
84 người đã bình chọn
Thống kê: 782.938
Online: 59