Thực hiện Kế hoạch số 540/KH-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề sáu tháng cuối năm 2017. Ngày 21 - 22 tháng 9 năm 2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát viêc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Như Thanh và huyện Như Xuân, Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham dự có Thường trực HĐND huyện và các phòng có liên quan.

 KS_NX_25_92017.jpg

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Tại thời điểm giám sát (năm 2015;  2016), trên địa bàn các huyện  đã có 19.633 lượt hộ dân, với 79.542 lượt nhân khẩu được hỗ trợ, với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ bằng tiền mặt trên 5 tỷ đồng, bằng hiện vật gần 270 tấn muối I-ốt và bột canh.

Đối với Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20-5-2013của Thủ tướng Chính phủ, tại hai huyện đã thực hiện hỗ trợ tổng kinh phí hơn trên 20 tỷ đồng cho các hộ nghèo. Trong đó có 357 hộ không có đất sản xuất, 1118 hộ thiếu đất sản xuất, 1177 hộ dân được hỗ trợ mua sắm máy móc nông cụ, 2775 hộ dân được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán.

Việc thực hiện các chính sách đã tác động tích cực, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào ở các bản vùng cao, vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Do khâu kiểm tra, rà soát việc bình xét đối tượng thụ hưởng chưa chặt chẽ nên vẫn còn sảy ra tình trạng một số thôn phải bình xét lại đối tượng thụ hưởng; công tác tuyên truyền vận động người dân duy tu bảo dưỡng thường xuyên các máy móc nông cụ chưa được quan tâm...

Thay mặt Đoàn khảo sát Ông Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách trên địa bàn. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; tiếp tục làm tốt công tác rà soát lại hộ nghèo, đối tượng được hưởng một cách chính xác, khách quan, đúng người, đúng đối tượng; cần  lồng ghép với chính sách hỗ trợ sản xuất khác để phát huy hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn…

Các đề xuất, kiến nghị của huyện, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp trình kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII./.

​Doãn ​Ngọc​ Hài​


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
61 người đã bình chọn
Thống kê: 379.214
Online: 108