Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ - HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh chương trình giám sát năm 2017. Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, huyện Yên Định. Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Pháp chế HĐND Thành phố Thanh Hóa, Yên Định.

 PC-YENDINH_452017.jpg

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Định hiện nay số người làm việc tại UBND huyện là 83 người (Biên chế công chức 72; HĐLĐ 68 là 11); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 1819; công chức cấp xã là 610 người. Hằng năm UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức và thành lập Hội đồng xét tuyển theo quy định của pháp luật. Từ năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2016 UBND huyện đã thực hiện tuyển dụng 14 công chức cấp huyện; 84 công chức cấp xã; 11 viên chức các đơn vị sự nghiệp và 93 viên chức ngành giáo dục. Tiếp nhận 04 người từ huyện ủy sang làm công chức lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc UBND huyện.

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết, khắc phục đối với những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, điều động luân chuyển đối với công chức và hợp đồng lao động được nêu trong kết luận của Thanh tra tỉnh, UBND huyện Yên Định đã xây dựng kế hoạch và cơ bản khắc phục xong các kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

PC-YENDINH_4520171.jpg

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Pháp chế đã làm việc với thành phố Thanh Hóa. Theo báo cáo,Ủy ban nhân dân thành phố hiện nay có số người làm việc là 135 người (Biên chế công chức 121; HĐLĐ 68 là 14); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 2856; công chức cấp xã là 835 người. Trong giai đoạn 2011- 2016, UBND Thành phố thực hiện tuyển dụng 10 công chức hành chính và 157 công chức cấp xã (trong đó xét tuyển 81 công chức cấp xã không qua thi tuyển). UBND thành phố đã xây dựng và triển khai đề án tuyển dụng 50 sinh viên về các phường, xã để bổ sung, thay thế số lượng cán bộ, công chức đang còn thiếu, nghỉ hưu trong đó ưu tiên các đối tượng có trình độ đại học chính quy tốt nghiệp loại khá trở lên. Xây dựng đề án  vị trí việc làm báo cáo Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thực hiện công văn số 7369/UBND - THKH ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh, đến nay UBND thành phố đã chấm dứt các hợp đồng ngắn hạn tại các phòng chuyên môn. Có phương án thực hiện đảm bảo đủ số lượng cấp phó theo quy định đúng thời hạn UBND tỉnh giao.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khẳng định trong những năm qua, UBND Thành phố, UBND huyện Yên Định, các phòng, ban và các phường, xã thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý sử dụng công chức hành chính, viên chức sự nghiệp. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bước trưởng thành; nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới UBND Thành phố Thanh Hóa, UBND huyện Yên Định cần tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, sâu rộng Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 17 tháng 04 năm 2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ chính theo kế hoạch số 14- KH/TU ngày 07/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 6356/UBND - THKH ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh.Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, trùng lắp, chưa rõ hoặc bỏ sót nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế HĐND Thành phố và huyện Yên Định tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Sở Nội vụ chủ động hướng dẫn và thanh tra việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
61 người đã bình chọn
Thống kê: 379.166
Online: 62