Ngày 23/01/2017 cụm thi đua số 8 gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sở Tư pháp, sở Nội vụ, sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (Do Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh làm Cụm Trưởng) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; suy tôn cơ quan, đơn vị nhất, nhì, ba; bầu Cụm trưởng, Cụm phó và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng đại diện Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

 TD_25_1_2017.jpg

Năm 2016, công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan đơn vị trong cụm thi đua số 8 luôn được sự quan tâm của cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan đơn vị; thường xuyên bám sát các đợt thi đua do tỉnh, ngành phát động với mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để phát động, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm 2016.

Thực hiện nội dung công tác thi đua, khen thưởng: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012, Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 18 ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; ban hành chương trình, kế hoạch phù hợp với việc triển khai nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; đặc biệt về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thực hiện cải cách hành chính, cải tiến phương pháp lề lối làm việc, áp dụng quy trình, tiến bộ khoa học công nghệ trong công việc, ban hành quy chế làm việc, thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh trong công sở, xây dựng nông thôn mới, cơ quan kiểu mẫu, v.v...

Kết quả bỏ phiếu kín suy tôn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thứ nhất (9/9 = 100%), Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh thứ nhì (9/9 = 100%), Thanh tra tỉnh thứ ba (9/9 = 100%) để báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định các hình thức khen thưởng. 100% các cơ quan, đơn vị đã bầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cụm trưởng và Đảng ủy Khối các doanh nghiệp tỉnh Cụm phó trong năm 2017.

                                                                 Đỗ Đức Duyên, Trưởng Phòng HCTCQT

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
79 người đã bình chọn
Thống kê: 603.320
Online: 25