Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017, sáng ngày 13/4/2017, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2016 tại UBND huyện Hà Trung. Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

TT_1342017.jpg 

Hiện nay UBND huyện Hà Trung đã cơ bản bố trí các điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tiếp công dân. Trụ sở tiếp công dân được bố trí riêng thuận tiện cho công dân đến để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo. Lịch tiếp công dân được công khai, niêm yết tại trụ sở tiếp công dân. Theo báo cáo của UBND huyện, trong 02 năm 2015 và 2016, Chủ tịch UBND huyện tiếp 48 lượt/55 người. Tổng số đơn tiếp nhận là 413 đơn, gồm 72 đơn khiếu nại, 100 đơn tố cáo, 241 đơn phản ánh, kiến nghị. Số đơn tiếp nhận trong kỳ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện là 24 đơn (15 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo). Tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đều được Chủ tịch UBND huyện xử lý và giải quyết theo quy định. Trên địa bàn huyện không có vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp.

          Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà UBND huyện Hà Trung đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: việc theo dõi, cập nhật số liệu đơn thư thiếu lôgic; công tác tiếp công dân ở cấp xã chưa được quan tâm; việc thanh tra chế độ công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương còn ít; việc tổng kết Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” còn chậm; công tác theo dõi, ghi chép việc tiếp công dân thường xuyên của Ban Tiếp công dân và việc tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện chưa được tách bạch, rõ ràng. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; Chủ tịch UBND huyện phải chấp hành nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo để làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường thanh tra công vụ đối với người đứng đầu cấp xã; rà soát lại nhân lực trong cơ quan để bố trí cán bộ chuyên trách tiếp công dân, quan tâm đúng mức tới việc tiếp công dân, giải quyết KNTC; gắn việc tiếp công dân, giải quyết KNTC với việc phát triển kinh tế xã hội, giúp yên dân, ổn định tình hình ở địa phương./

Đào Thùy Linh, Phòng Tổng hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
88 người đã bình chọn
Thống kê: 928.829
Online: 16