Ngày 23/8/2017, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) của công dân tại huyện Ngọc Lặc và huyện Thọ Xuân. Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh.

 TTTHOXUAN_2482017.jpg

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được huyện Ngọc Lặc quan tâm, chỉ đạo, nhiều vụ việc đã được giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội. Theo báo cáo của UBND huyện, từ ngày 01/01/2015 đến 15/8/2017, tổng số đơn tiếp nhận là 125 đơn, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý là 115 đơn, đơn thuộc thẩm quyền của huyện là 53 đơn. Tất cả các đơn tiếp nhận đã được phân loại, xử lý kịp thời. Hiện nay, trên địa bàn huyện không có vụ việc tồn đọng, kéo dài, đã hạn chế được tình trạng đơn, thư vượt cấp. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích và chỉ rõ một số hạn chế, đề nghị huyện quan tâm khắc phục đó là: Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC còn chậm. Việc bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân chưa phù hợp. Công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền trong việc chuyển đơn còn hạn chế.

Theo báo cáo của UBND huyện Thọ Xuân, sau khi Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành, huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện; thành lập Ban Tiếp công dân, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cho việc tiếp dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; xây dựng nội quy tiếp công dân, quy chế phối hợp. Lịch tiếp công dân được công bố công khai, niêm yết tại trụ sở tiếp công dân và công sở 41 xã, thị trấn. Trong 02 năm 2015, 2016 và 7 tháng năm 2017, tại trụ sở tiếp công dân của huyện, đã tổ chức tiếp 361 cuộc/571 lượt người, tiếp thường xuyên 300 cuộc/459 lượt người, tiếp đột xuất và định kỳ 61 cuộc/112 lượt người. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Các đơn, thư KNTC, phản ánh, kiến nghị của công dân được xem xét, giải quyết kịp thời. Theo ghi nhận của đoàn giám sát, trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên việc tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân có nhiều chuyển biến tích cực. Dù có vụ việc tập trung đông người nhưng không để xảy ra vấn đề lớn. Tuy vậy, huyện cần tiếp tục nắm bắt kịp thời tình hình dư luận, phân loại đơn, thư để có hướng chỉ đạo phù hợp...

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc với huyện Ngọc Lặc và huyện Thọ Xuân, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà 02 huyện đã đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các huyện tiếp tục quan tâm tới công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC để góp phần ổn định tình hình, tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền của huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tăng cường thanh tra công vụ đối với người đứng đầu cấp xã. Không ngừng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.  

 ​Đào Thùy Linh, Phòng Tổng hợp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
61 người đã bình chọn
Thống kê: 379.234
Online: 17