Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, giai đoạn 2015 – 2017 tại Sở Công thương. Cùng tham gia Đoàn Giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong giai đoạn 2015 -2017 công tác CCHC tại đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực. Kết quả thực hiện kế hoạch CCHC hằng năm hoàn thành trên 90% các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.  100%  TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết  được thực hiện theo cơ chế một cửa. Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC  được quan tâm.  Qua rà soát các TTHC, đã cắt giảm  30% thời gian thực hiện 42 TTHC. Từ 1-1-2015 đến 31-12-2017 bộ phận một cửa của sở  đã tiếp nhận, giải quyết 4.387 hồ sơ, đã giải quyết 4.387 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 4.356 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Đến tháng 12-2017, sở đã chuyển 135/135 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết sang thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC, cải cách TTHC, thực hiện các nhiệm vụ thời gian qua của Sở Công thương. Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức và công dân trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính hiệu quả chưa cao nên chất lượng hồ sơ của các tổ chức, công dân khi nộp tại Sở Công Thương còn hạn chế, còn nhiều hồ sơ thiếu thành phần, hoặc thành phần hồ sơ không hợp lệ; công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính còn hạn chế; việc mới thực hiện cơ chế một cửa mà chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông chưa đáp ứng yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn vừa qua; năng lực thực hiện nhiệm vụ của số ít cán bộ, công chức còn hạn chế; việc kiểm tra thanh tra, xử lý chưa kiên quyết…  

 Để phát huy những kết quả đạt được, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Công thương quyết liệt cải cách hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương, của UBND tỉnh Thanh Hóa; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên cập nhật các văn bản của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính để làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc cải cách hành chính về lĩnh vực công thương; quan tâm tập huấn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về CCHC. Thường xuyên tổ chức rà soát, công bố, công khai, đơn giản hóa  các TTHC, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các TTHC không còn phù hợp. Cập nhật, công bố kịp thời các TTHC đã bãi bỏ, các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung theo quy định. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ công vụ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; từng bước hiện đại hóa hành chính.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.144
  Online: 42