Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018, sáng ngày 29/5/2018, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2015 - 2017 tại UBND huyện Hậu Lộc. Tham gia đoàn giám sát có một số đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính công và bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo báo cáo của UBND huyện Hậu Lộc, công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện thời gian qua đã được quan tâm thực hiện. Các văn bản của Trung ương, của tỉnh thuộc lĩnh vực này đều được triển khai một cách đồng bộ. Thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên và công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa công khai đúng quy định. Bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, bớt trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, đầu mối các cơ quan, đơn vị được thu gọn. Cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực, có chuyển biến rõ nét. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được mở rộng và phát huy hiệu quả. Trong 3 năm từ 2015 đến 2017, tổng số hồ sơ công việc của tổ chức và công dân đã tiếp nhận là 34.722, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 33.600, số hồ sơ trả đúng hạn là 32.768, số hồ sơ trả chậm là 832, số hồ sơ trả lại là 1.087, còn 35 hồ sơ đang giải quyết.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo huyện giải trình làm rõ thêm một số vấn đề cần làm rõ. Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ghi nhận, đánh giá công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện trong 3 năm qua có nhiều cố gắng, có chiều hướng phát triển tốt. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các kế hoạch, bám sát quy định và hướng dẫn của tỉnh. Hàng năm có rà soát và đã đơn giản được một số thủ tục hành chính; việc công khai các thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại cũng được thực hiện. Cấp ủy, HĐND, UBND của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế, đó là: Chưa thường xuyên cập nhật, bổ sung, rà soát các thủ tục hành chính; việc công khai các thủ tục hành chính cho người dân chưa rõ ràng, cụ thể, phương pháp, cách làm chưa linh hoạt. Số hồ sơ giải quyết chậm đang còn nhiều, đồng chí đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc phải làm rõ trách nhiệm của cán bộ công chức, cần kiểm điểm rút kinh nghiệm. Công tác quản lý điều hành phối hợp giữa các phòng chuyên môn chưa quyết liệt. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt nhiệm vụ của tỉnh giao; thường xuyên kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính, công khai cụ thể thủ tục hành chính; xây dựng các thủ tục hành chính mà hướng tới tiện ích cho người dân; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, HĐND huyện cần phải giám sát công tác cải cách hành chính tại các xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.651.813
  Online: 58