Thực hiện chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 về “Việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017”, ngày 30 tháng 5 năm 2018, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn huyện. Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; một số phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020 theo Nghị quyết Số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ, huyện Triệu Sơn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện tương đối nghiêm túc cải cách hành chính trên 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

 Đối với cải cách thủ tục hành chính, huyện đã tập trung 4 nội dung: Rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính; thực hiện chế độ một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại. Cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tích cực, từng bước khắc phục việc trả chậm hồ sơ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chung chung, chưa được coi trọng, chưa có các kiến nghị cụ thể; số lượng các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn ít; đội ngũ công chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phát biểu ý kiến kết luận, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thực hiện nghiêm túc cải cách hành chính trên cả 6 lĩnh vực, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo phương châm “Bốn tăng, hai giảm và ba không”; thường xuyên cập nhật các thông tin theo quy định của pháp luật, thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; rà soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực chất, giảm phiền hà tối đa cho tổ chức, cá nhân, nếu phát hiện vướng mắc phải kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị huyện Triệu Sơn sớm có các giải pháp nâng cao năng lực, trình độ của công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn có kế hoạch giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.121
  Online: 23