Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, ngày 25 tháng 6 năm 2018, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp. Ông Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại phiên họp, Ban Dân tộc trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến: Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, Nghị quyết 30a và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 11 huyện miền núi, giai đoạn 2015 – 2017; Báo cáo hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Với Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135, Nghị quyết 30a và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở 11 huyện miền núi, giai đoạn 2015 – 2017. Các đại biểu thống nhất báo cáo và nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được các cấp, các ngành và địa phương, cơ sở thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng với các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về định hướng phát triển sản xuất, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng sản xuất hàng hóa. Cấp ủy các cấp ban hành chủ trương để lãnh đạo, thành lập các Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; nhận thức trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giảm nghèo được nâng lên; các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai đồng bộ, đạt kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét dần thay đổi tập quán sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn những hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc lựa chọn một số nội dung hỗ trợ chưa phù hợp với điều kiện sản xuất và khả năng trình độ của hộ nghèo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách của cấp ủy chính quyền cấp xã còn hạn chế; việc rà soát,  bình xét đối tượng thụ hưởng chưa đảm bảo yêu cầu, còn phê duyệt cấp trùng đối tượng, cấp chưa đúng định mức theo quy định.

Đối với báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các thành viên Ban thống nhất với dự thảo báo cáo mà bộ phận chuyên trách đã chuẩn bị.

Kết thúc buổi làm việc Ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, kết luận rõ từng nội dung của buổi làm việc. Trên cơ sở đó, Ban sẽ hoàn chỉnh các báo cáo để trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.093
  Online: 51