Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 73/NQ - HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; Nghị quyết số 74/NQ - HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2018, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 với các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

a) Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của HĐND tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã chuẩn bị và tổ chức 02 kỳ họp: Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp bất thường) và kỳ họp thứ 6. Công tác chuẩn bị nội dung và tiến hành các kỳ họp đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Sau hội nghị liên tịch, Thường trực HĐND tỉnh đã thông báo các cơ quan chức năng chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh. Với sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh cùng với  các cơ quan chuyên môn có liên quan nên công tác chuẩn bị nội dung và việc tổ chức các kỳ họp được tiến hành chặt chẽ đúng theo luật định, cơ bản đảm bảo kịp thời, chất lượng.

b) Hoạt động giám sát

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch và tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2017”. Đã tổ chức làm việc với Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nghe phản ánh về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động doanh nghiêp; làm việc với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Sở Nội vụ để nghe báo cáo kết quả theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và đánh giá chất lượng hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân, tổ chức, doanh nghiệp; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh giao cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, giai đoạn 2015- 2017; tiến hành giám sát trực tiếp tại các huyện: Hậu Lộc, Triệu Sơn. Để hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo yêu cầu và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, ngay sau khi kết thúc các cuộc giám sát trực tiếp tại các đơn vị, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận về buổi giám sát.

Bên cạnh hoạt động giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND tỉnh giám sát thông qua hình thức xem xét báo cáo, yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 4 và các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; kết quả thực hiện các nội dung kết luận phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4. Xem xét báo cáo của các sở, ngành: Tài nguyên Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, lời hứa, cam kết khi trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4.

Qua nghiên cứu báo cáo cho thấy, UBND tỉnh, các cơ quan được chất vấn nêu trên đã nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện kết luận sau chất vấn của HĐND tỉnh và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, kết quả thực hiện một số nội dung vẫn còn hạn chế. Thường trực HĐND tỉnh đang tiếp tục theo dõi và đôn đốc việc thực hiện.

c) Tổ chức các phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành 05 phiên họp thường kỳ và một số cuộc họp khác để triển khai, đánh giá hoạt động thường xuyên của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh; triển khai các cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; thảo luận, quyết định các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

Trong thời gian giữa hai kỳ họp (từ sau kỳ họp thứ 4 đến ngày 30/6/2018), UBND tỉnh đã có 60 công văn, tờ trình đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra trước khi xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật hoặc được HĐND tỉnh ủy quyền giải quyết. Việc giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh tiến hành theo quy trình chặt chẽ và quyết định dựa trên cơ sở pháp luật, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các ý kiến của thành viên Thường trực và ý kiến các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh mời tham dự phiên họp.

Việc thực hiện thường xuyên các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 để giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND tỉnh trình đã phát huy được vai trò của tập thể Thường trực HĐND tỉnh trong việc trực tiếp xem xét, quyết định các nội dung công việc, đảm bảo khách quan, toàn diện, dân chủ; góp phần nâng cao chất lượng các văn bản, tờ trình của UBND tỉnh, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh.

d) Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp triển khai đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, kịp thời gửi đến đại biểu. Đã chỉ đạo Văn phòng HĐND phối hợp với các cơ quan thông tin (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá ...) thông báo rộng rãi lịch tiếp xúc cử tri của tất cả các Tổ đại biểu trên các phương tiện thông tin để cử tri biết và tham dự.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 6 đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và tiếp tục có những cải tiến về cách thức và nội dung, trong đó tập trung giành nhiều thời gian để các cử tri được tham gia đóng góp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị về những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống, kinh tế, xã hội ở địa phương. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh rà soát, phân loại, tổng hợp đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền để thông báo tại kỳ họp. Một số nội dung được nhiều cử tri quan tâm đã được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn để đưa ra chất vấn tại kỳ họp.

đ) Thực hiện công tác dân nguyện

Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch, bố trí lịch cho đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đồng thời có văn bản đề nghị Thường trực HĐND, Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị mình theo địa bàn ứng cử. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; tiếp 58 người/55 vụ việc, tiếp nhận 107 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, trong đó có 55 đơn không đủ điều kiện xử lý (gồm: đơn nặc danh, không có chữ ký hoặc điểm chỉ, đơn không rõ nội dung, đơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết hết thẩm quyền, đã trả lời công dân và thông báo từ chối không tiếp, không xem xét, giải quyết lại vụ việc). Văn phòng HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuyển 46 đơn (gồm 10 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo, 22 đơn phản ánh, kiến nghị) của công dân đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu xem xét, giải quyết; hướng dẫn trả lời 06 đơn cho công dân. Qua công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết cho thấy cơ bản các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân đã có văn bản trả lời.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác

 Tổ chức thực hiện tốt công tác đối ngoại năm 2018, nhận lời mời của HĐND tỉnh Hủa Phăn, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thăm và làm việc với HĐND tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Chuyến thăm đã góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn;

Tổ chức thành công Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ, được Chủ tịch Quốc hội, Lãnh đạo tỉnh, Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ đánh giá cao. Tham dự phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV; tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành tổ chức. Tham gia đón tiếp các đoàn công tác của Trung ương, các tỉnh đến làm việc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật: Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi); Dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Dự thảo Luật an ninh mạng; dự thảo Nghị quyết Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND; tham dự các kỳ họp của HĐND các huyện, thị xã, thành phố; phê chuẩn các chức danh của HĐND cấp huyện theo quy định.

 Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh đăng ký Đề tại khoa học cấp tỉnh năm 2018: “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác lãnh đao, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; Chương trình công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Định kỳ hằng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng qua; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch công tác tháng tới và phân công, phối hợp thực hiện, do đó hạn chế được sự chồng chéo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

  2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

a) Hoạt động giám sát, khảo sát

           Ngay sau kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh, các Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai giám sát thường xuyên về những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách và giám sát chuyên đề, cụ thể là:

- Ban Pháp chế giám sát chuyên đề về “Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”; tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017”; khảo sát phục vụ thẩm tra các các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát về “Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm và các dự án tại Khu kinh tế Nghi Sơn”; tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2017”; tổ chức khảo sát một số lĩnh vực phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 và thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.

- Ban Văn hóa - Xã hội giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn từ năm 2015 đến nay”; khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra các các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.

- Ban Dân tộc thực hiện giám sát “việc triển khai thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Nghị quyết 30a; Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giai đoạn 2015 – 2017”;  khảo sát phục vụ thẩm tra các các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 do Thường trực HĐND tỉnh giao.

Qua hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2108, nhiều vi phạm, khuyết điểm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên trên các lĩnh vực được giám sát đã được đoàn giám sát chỉ rõ, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xử phạt theo quy định hoặc yêu cầu kiểm điểm trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của một số cá nhân, tổ chức, các hoạt động giám sát có tác dụng rất rõ nét, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước cư tri và nhân dân, được dư luận và cử tri đánh giá cao.

(Kết quả giám sát của các Ban có báo cáo riêng trình kỳ họp).

b) Hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết:

Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, cụ thể như sau:

- Ban Pháp chế thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 và thẩm tra dự thảo nghị quyết về: Giao biên chế công chức hành chính và tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa; Đổi tên, sáp nhập, thành lập các thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc 25 huyện, thị xã, thành phố; giúp Thường trực HĐND tham gia các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

- Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, tài chính, đầu tư 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; thẩm tra 05 dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm; Phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa.

Thẩm tra 58 văn bản, tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. (Xem phụ lục kèm theo).

- Ban Văn hóa - Xã  hội thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và thẩm tra dự thảo nghị quyết về: Ngày kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa.

Thẩm tra 02 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. (Xem phụ lục kèm theo).

- Ban Dân tộc thẩm tra tình hình thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, miền núi trong 6 tháng đầu năm 2018; thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 – 2020.

Trong báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã đưa ra quan điểm, nhận xét, kiến nghị, đề xuất, cung cấp những thông tin cần thiết để HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định.

3. Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh.

Văn phòng HĐND tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động công tác tham mưu cho thường trực, các Ban HĐND tỉnh các văn bản đảm bảo về mặt tiến độ, chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

 Công tác phục vụ Kỳ họp, các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đúng lễ nghi, khánh tiết, chương trình, nội dung, tài liệu, cơ sở, vật chất, phương tiện được đảm bảo, đúng yêu cầu trong các hoạt động của Thường trực, các ban HĐND tỉnh. 

4. Hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

a) Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân

Ngay sau kỳ họp cuối năm 2017, thực hiện kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đề xuất, kiến nghị những vấn đề có liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân, đồng thời tham gia nhiều ý kiến vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 6, các Tổ đại biểu đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 51 điểm. Hầu hết các Tổ đại biểu đều phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại giữa đại biểu với cử tri; việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đúng thời gian quy định.

- Đa số đại biểu thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ với cử tri và nhân dân nơi công tác, nơi cư trú, nơi ứng cử; đã có 90/94 đại biểu đã tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại cơ sở nơi mình ứng cử; Một số đại biểu đã thực hiện tốt trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và chuyển đến cơ quan, đơn vị  và người có thẩm quyền gải quyết.

b) Tham gia hoạt động giám sát, khảo sát

Các đại biểu là Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát trong thời gian giữa hai kỳ họp. Các đại biểu được bầu cử tại các khu vực tham dự đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm cao trong các cuộc giám sát khi được Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh mời tham gia.

4. Một số hạn chế, tồn tại

 Hiệu quả hoạt động theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận sau chất vấn; giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp trước chưa đạt như mong muốn và sự kỳ vọng của Nhân dân. Trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh vẫn còn một số đơn vị chậm gửi báo cáo, tờ trình so với thời gian quy định, gây ảnh hưởng tới công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và gửi tài liệu đến đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước phiên họp chính thức.

- Việc thực hiện tiếp xúc cử tri có đại biểu HĐND còn vắng mặt, chưa thật sự chủ động, tích cực tham gia; tiếp xúc cử tri của một số Tổ đại biểu còn hình thức do cách thức tổ chức thực hiện chưa có sự đổi mới. Một số đại biểu chưa phát huy hết nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định để tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại địa bàn ứng cử.

Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh được quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã phân công, phối hợp các Ban HĐND tỉnh đã chủ động trong hoạt động thẩm tra và triển khai các hoạt động theo đúng quy định về trình tự, thủ tục; công tác thẩm tra được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Công tác giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND đã bám sát Luật và Nghị quyết HĐND, có nhiều đổi mới tích cực, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn đối với các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là những vấn đề bức xúc mà HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh quan tâm. Phương thức giám sát linh hoạt; kết hợp giám sát trực tiếp với giám sát qua báo cáo; chú trọng giám sát việc giải quyết vụ việc cụ thể của cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp các cấp; tăng cường sự phối hợp giám sát giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh sau giám sát được thông báo tới các đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chuyên môn được duy trì, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của HĐND; thường xuyên giữ mối quan hệ với các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động giám sát. Công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại hạn chế như việc tiếp xúc cử tri ở một số nơi còn hình thức; công tác đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau chất vấn, sau giám sát, việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri mặc dù có nhiều cố gắng song chưa đạt kết quả cao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Thường trực HĐND tỉnh

- Triển khai và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 6, trọng tâm là giám sát chuyên đề “Việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2017” tại các sở, ngành, địa phương, đơn vị.

- Xây dựng chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 theo quy định, làm cơ sở để Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND lập kế hoạch giám sát cụ thể.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung  kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức cuối năm 2018, đặc biệt là nội dung các đề án, dự thảo nghị quyết, cơ chế chính sách. Tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định của pháp luật để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được HĐND tỉnh ủy quyền.

- Phối hợp và tham gia tổ chức tốt các cuộc giám sát, khảo sát do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (khi có đề nghị) thực hiện tại địa phương. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh.

- Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; chuẩn bị bài tham luận và tham gia Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 4 nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh Nghệ An.

- Tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri và tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giám sát kết quả thực hiện và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các ngành chức năng phục vụ kỳ họp thường kỳ cuối năm HĐND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định của pháp luật.       

2. Các Ban của HĐND tỉnh                                                                 

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn và giám sát thường xuyên theo lĩnh vực phụ trách; tổ chức giám sát chuyên sâu một số nội dung sau để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

- Chủ động tiến hành các hoạt động khảo sát phục vụ việc thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong 6 tháng cuối năm 2018 và thẩm tra các tờ trình của UBND giữa hai kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng.

3. Văn phòng HĐND tỉnh

Văn phòng HĐND tỉnh bám sát các chương trình công tác 6 tháng cuối năm, kế hoạch hàng tháng chủ động tham mưu phục vụ các hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đảm bảo về thời gian, chất lượng, các điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phục vụ tốt kỳ họp HĐND và các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

 4. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt đông giám sát của đại biểu HĐND tỉnh tại nơi mình ứng cử; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và chính sách, pháp luật của Nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

- Mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong hoạt động; quan tâm nghiên cứu, nắm chắc tình hình của tỉnh và địa phương nơi mình ứng cử để chuẩn bị nội dung chất vấn, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng tại các kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện tiếp công dân theo lịch phân công; báo cáo với cử tri về hoạt động công tác trong năm của mình./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.157
  Online: 59