Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND do đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2015-2017 trên địa bàn tỉnh tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Cùng tham gia Đoàn giám sát có các đại biểu chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được thực hiện trên 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính. Trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính đặc biệ quan tâm. Việc xây dựng kế hoạch, điều hành triển khai thực hiện; chất lượng giải quyết công việc của công dân được nâng lên, việc rà soát, công khai đơn giản hóa, công bố các thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên và công bố kịp thời trên cổng thông tin điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường.

Hàng năm, Sở đã tiến hành rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong 3 năm (2015-2017) đã tiến hành rà soát 08 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực: Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất đốc hóa học; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thời gian giải quyết nhiều công việc cũng được rút ngắn 30% theo quy định

Trong 3 năm tổng số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là 63.820. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn và được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.  

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND ghi nhận những kết quả đạt được về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội cho người dân còn hạn chế; công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sai phạm.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian tới cần thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh; triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số: 02/CT-LĐTBXH ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đến năm 2020. Theo đó, Trong năm 2018, tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 60% điều kiện kinh doanh và ít nhất 50% số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đi đôi với cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính cần rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính và cải thiện phong cách, thái độ khi tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định, thủ tục hành chính tại Sở thông qua hòm thư góp ý, công khai địa chỉ đường dây nóng tại trụ sở làm việc, trên Trang thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định; tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia giải quyết các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.283
  Online: 56