Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đây là khâu mấu chốt, quyết định giúp cho các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đưa chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực.

Thanh Hóa thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ươngHội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, trong những năm qua, Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết theo chỉ đạo của Trung ương. Ngay sau khi nghị quyết của Trung ương ban hành, Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo hệ thống tuyên giáo cơ sở tổ chức triển khai học tập các nghị quyết của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này đã giúp các cấp, các ngành và từng cán bộ, đảng viên được học tập kịp thời, hiểu sâu, nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng; trên cơ sở đó tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết tại địa phương, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Trong mỗi đợt học tập, quán triệt nghị quyết, bám sát vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Trên tinh thần xác định rõ về thành phần, thời gian, nội dung và tài liệu học tập ở các cấp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu, lựa chọn báo cáo viên. Trong tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hiện nay đã được tổ chức trực tuyến để cán bộ tiếp thu. Đây là một điểm mới trong việc quán triệt nghị quyết tại Thanh Hóa. Căn cứ vào nội dung của từng nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết và phân công cơ quan thường trực chủ động tham mưu thực hiện. Các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trước khi được ban hành chính thức đều được thông qua thảo luận trong Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng tháng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên đến các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; định hướng tuyên truyền báo chí đến các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp, phong phú để góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống như: Bản tin sinh hoạt chi bộ, các bản tin, tập san của các cơ quan, đơn vị; phổ biến tuyên truyền thông qua các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, quản lý thông tin trên báo chí; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh ổn định, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương công dân, tập thể kiểu mẫu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa XII) của Trung ương, trên địa bàn toàn tỉnh đã bố trí trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ tại 6 huyện; hoàn thành việc bố trí trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 27/27 huyện, thị xã, thành phố; hoàn thành việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, theo đó đã giảm được 1.578 thôn, bản, tổ dân phố (giảm 26,4%) so với thời điểm chưa thực hiện sáp nhập; đã thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt việc tinh giản biên chế theo kế hoạch được giao; sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ theo các quy định mới của Trung ương; tiếp tục thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, bố trí các chức danh chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương.

Với những cách làm trên đây, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Trung ương ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt và luôn hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Với tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu nghị quyết đã có những chuyển biến rõ rệt và từng bước được nâng lên. Thông qua các đợt học tập, quán triệt làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ đó, đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.266
  Online: 41