Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và nguồn tăng thu giai đoạn 2016 - 2018 và kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 tại huyện Nga Sơn. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Tài chính, Thường trực HĐND huyện và Văn phòng HĐND tỉnh.

Hàng năm UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh nhiệm vụ thu ngân sách, triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức phát động, cam kết hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Triển khai thực hiện các chính sách pháp luật thuế mới, thực hiện cải cách hành chính thuế và công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Đôn đốc thu nộp các khoản thu từ đất, các khoản thu khác. Vì vậy, cơ bản các khoản thu trên địa bàn hoàn thành và vượt dự toán được giao. Bằng nhiều biện pháp quán triệt các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách ngay từ khi giao chỉ tiêu kế hoạch đầu năm, việc điều hành cân đối ngân sách được chủ động và kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao và các nhiệm vụ chi phát sinh cần thiết trên địa bàn huyện.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2018 là 3.170.996 triệu đồng, tổng chi ngân sách năm 2016 – 2018 là 3.085.515 triệu đồng.

Tổng nguồn dự phòng ngân sách huyện giai đoạn 2016 – 2018 là 21.801 triệu đồng. Nguồn dự phòng ngân sách huyện hàng năm được chi cho nhiệm vụ an ninh quốc phòng, chi phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chi những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách trên địa bàn huyện.

Tổng nguồn tăng thu ngân sách từ năm 2016 – 2018 là 11.605 triệu đồng. Hằng năm trên cơ sở số tăng thu so với dự toán, huyện trích 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền lương, 50% còn lại huyện đã chủ động phân bổ chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trong đó ưu tiên chi trả các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và một số nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm...

Tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 về xử lý tài chính tỷ lệ thực hiện kiến nghị đạt tỷ lệ cao.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của huyện. Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc trích lập nguồn dự phòng và nguồn tăng thu ngân sách huyện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Việc thực hiện kết luận các kiến nghị kiểm toán nghiêm túc và kịp thời. Địa phương đã tập trung khai thác hiệu quả nguồn tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất để tăng thu ngân sách và đầu tư xây dựng nông thôn mới. Việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách và nguồn dự phòng đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, huyện phải chấn chỉnh việc sử dụng nguồn tăng thu để chi thường xuyên, huyện chưa tập trung khai thác tốt các nguồn thu có tính chất thường xuyên mà chủ yếu thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Đồng chí đề nghị huyện rà soát lại các nguồn thu nhất là các nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, phải khai thác tốt các nguồn thu, đặc biệt là những nguồn thu mới để dần tăng cơ cấu thu, nhất là khi nguồn thu chủ đạo từ đất giảm dần; cùng với đó là các giải pháp quản lý thất thu ngân sách. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu; công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu; bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu thuế, phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc điều hành ngân sách ở cấp xã. Đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện. UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp mới và quyết liệt trong hoạt động thu ngân sách nhà nước để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.267
  Online: 61