Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 17/4//2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW, Chỉ thị số 27 – CT/TW, Kết luận số 38-KL/TW; Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 21 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sáng ngày 04/6/2019 Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức học tập Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham gia học tập có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Chi ủy chi bộ và toàn thể đảng viên, đoàn viên của Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Đức Thuận Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh nêu rõ: Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nhiều văn bản quan trọng; trong đó có các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng… Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban hành Chỉ thị số 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đề nghị từng đồng chí tham dự hội nghị nghiêm túc tiếp thu các nội dung báo cáo viên trình bày; nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định và kế hoạch thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Văn Vinh Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kết luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của BCH Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Thuận Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh. Đồng chí đề nghị các chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản này. Phải gắn việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết với xây dựng chương trình hành động một cách linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  123 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.652.164
  Online: 66