Sáng 19-7, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tổ chức phiên thứ hai nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động MTTQ nhiệm kỳ 2014-2019, xây dựng mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời hiệp thương Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Quảng Nam, Nghệ An, Ninh Bình và 302 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trình bày tại đại hội đã khẳng định, nhiệm kỳ 2014 - 2019, thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể không ngừng củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nâng cao năng lực công tác, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ được MTTQ các cấp triển khai sâu rộng đến các khu dân cư (KDC).

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu khai mạc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Giai đoạn 2014 - 2019, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã vận động hỗ trợ người nghèo đạt trên 128 tỷ đồng. Công tác cứu trợ được MTTQ các cấp trong tỉnh triển khai kịp thời. Quỹ Cứu trợ của tỉnh đã tiếp nhận 50,379 tỷ đồng. Thông qua tuyên truyền, vận động của MTTQ các cấp, đến nay, đã vận động nhân dân hiến 250 ha đất, đóng góp 150.000 ngày công; huy động nguồn lực từ nhân dân là 4.100 tỷ đồng, góp phần quan trọng để có 763 thôn, bản, 296 xã, 1 huyện (Yên Định) được công nhận nông thôn mới, 5 huyện và thành phố đã hoàn thành, bình quân toàn tỉnh đạt 16,3 tiêu chí/xã, xây dựng 3 mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” tiếp tục đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo ở KDC, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 77% gia đình đạt gia đình văn hóa; 70,2% KDC đạt KDC văn hóa.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Các đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh, dự đại hội.

Vai trò của Mặt trận các cấp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy và phát huy ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Hoạt động giám sát, phản biện theo Quyết định số 217 - QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị được MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động triển khai và chọn lọc nội dung có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh kết quả tích cực, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là, nội dung và phương thức hoạt động có đổi mới, nhưng chưa đồng đều ở các địa phương trong tỉnh. Công tác bố trí, tạo nguồn, phối hợp luân chuyển cán bộ Mặt trận còn nhiều bất cập, thiếu cơ chế chính sách thu hút cán bộ có năng lực. Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân ở một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục; một số nội dung truyên truyền còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện chưa đồng bộ và rộng khắp. Vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân ở xã, phường, thị trấn chưa được khẳng định rõ nét.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới – Sáng tạo - Hiệu quả”, phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của công tác Mặt trận; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động toàn dân chung sức, chung lòng, cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phấn đấu Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Hỗ trợ đoàn viên, hội viên nghèo của các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đạt trên 300 tỷ đồng; làm mới trên 5.000 nhà; sửa chữa trên 2.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng 10 mô hình giảm nghèo bền vững. 100% MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động…

Trong buổi sáng, Đại hội được nghe phát biểu của các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Buổi chiều, Đại hội sẽ Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 họp phiên thứ nhất; Công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 về việc cử chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Thường trực; Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX ra mắt, nhận nhiệm vụ; Cảm ơn và chia tay các vị không tái cử Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV; Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.074
  Online: 10