Ngày 27/9/2019, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Bá Oai Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh. Trong 9 tháng qua Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm thực hiện để nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện chế độ thông tin tình hình thời sự kịp thời, đúng quy định. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động học tập, quán triệt đúng thời gian, có chất lượng các Nghị quyết, Chỉ thị của TW và Tỉnh ủy theo kế hoạch của Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; học tập chuyên đề “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy đã tổ chức và gửi bài tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" do Đảng ủy khối tổ chức; trong các hoạt động thi đua chào mừng và phục vụ tổ chức kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa” Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh có 01 tập thể và 03 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trong việc xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc để nâng cao sức chiến đấu của tập thể và từng đảng viên. Xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc chấp hành chế độ, nội dung sinh hoạt của cấp ủy đảng, chi bộ có những tiến bộ rõ rệt; các chi bộ duy trì sinh hoạt đều đặn, sinh hoạt chuyên đề bám sát chủ đề năm 2019 và nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Các nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ (Nghị quyết số 48-NQ/ĐU về xây dựng cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh kiểu mẫu; Nghị quyết số 28 - NQ/ĐU về xây dựng Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu) được triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Qua việc thực hiện Nghị quyết, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của các chi bộ, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; chất lượng hoạt động của Văn phòng đuwọc nâng lên, kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động được duy trì nghiêm.

Đã lãnh đạo tham mưu, phục vụ tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XVII; hoàn thiện và ban hành 44 nghị quyết. Tổ chức thành công Hội nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh để cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành 5 phiên họp, xem xét, cho ý kiến về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ HĐND tỉnh; cho ý kiến về các tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh với HĐND tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thanh Hóa.

Phối hợp với Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 94 đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND của 27 huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp và làm việc với các đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; tham dự các đoàn công tác, các hội nghị,  hội thảo của Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức.

Xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra bảo đảm khoa học, không bị trùng lắp về thời gian và địa điểm. Tham mưu, phục vụ hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đúng quy định của pháp luật; các báo cáo thẩm tra bảo đảm thời gian, chất lượng được nâng lên.

Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trong đó đã tổ chức học tập và triển khai thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh kiểu mẫu theo Nghị quyết số 48 - NQ/ĐU của BCH Đảng bộ. Lãnh đạo công tác tham mưu và phục vụ về nội dung, chương trình, điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc các kỳ họp, phiên họp, hội nghị, các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức đăng ký danh hiệu thi đua; đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm 2019. Kiện toàn và sửa đổi Quy chế làm việc của Hội đồng khoa học, sáng kiến; kiện toàn Hội Khuyến học Văn phòng HĐND tỉnh. Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa xây dựng Đề án kỳ họp không giấy theo để trình Thường trực HĐND tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt văn hóa công sở; xây dựng Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng. Lãnh đạo nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp của HĐND tỉnh. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch giám sát, khảo sát, thẩm tra 3 tháng cuối năm 2019. Chuẩn bị và thực hiện tốt việc tổng kết công tác đảng năm 2019; đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Phạm Thanh Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong 9 tháng và tán thành với nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 mà báo cáo đã nêu; đồng chí yêu cầu BCH Đảng bộ, các chi ủy, chi bộ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên, công chức người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không ngừng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận. Làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh kiểu mẫu; Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh năm 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  122 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.634.509
  Online: 60