Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhĐồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và thống nhất đánh giá:

Sáu tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn với quyết tâm rất cao và đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đó là: Vừa kiểm soát và khống chế cơ bản thành công đại dịch COVID-19, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong khi kinh tế đất nước bị suy giảm; nhiều tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng âm, thì kinh tế tỉnh ta vẫn phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 3,7%. Các chỉ tiêu quan trọng như: Giá trị sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp; thu ngân sách nhà nước; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công,... đều đạt 50% kế hoạch trở lên và tăng so với cùng kỳ; đặc biệt, huy động vốn đầu tư phát triển đạt gần 63 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm qua. Trước thềm kỳ họp này, chúng ta đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay cả về số dự án và số vốn đăng ký đầu tư, với 34 dự án, tổng vốn đăng ký gần 15 tỷ USD, trong đó có 19 dự án với tổng vốn 2,5 tỷ USD được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư. Đây có thể coi là điểm sáng về thu hút đầu tư và huy động vốn đầu tư phát triển trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên toàn thế giới.

Cùng với kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.

HĐND tỉnh đánh giá cao và hoan nghênh sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và chính quyền các cấp trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng chống đại dịch COVID-19, cũng như trong chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND tỉnh đã quyết nghị tại Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới; đặc biệt là trước yêu cầu phải giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tựu mà các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã nỗ lực, cố gắng tạo dựng trong chặng đường vừa qua; kiên quyết không để “mất đà” phát triển của tỉnh; HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp hữu hiệu khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém đã được UBND tỉnh chỉ ra trong báo cáo và đã được HĐND tỉnh phân tích, thảo luận và thống nhất tại kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa trải qua giai đoạn rất khó khăn do đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 không đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2020, cũng như của cả giai đoạn 2015 - 2020.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; từ đó thống nhất: Không điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 đã được quyết nghị tại Nghị quyết 224/NQ-HĐND ngày 12/12/2019. Yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung cao nhất, với tinh thần quyết liệt; biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thích hợp với tình hình mới để thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020. HĐND cơ bản thống nhất với các nhóm giải pháp nêu trong báo cáo trình kỳ họp; đồng thời nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải coi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 6 tháng cuối năm 2020. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 15,7% trở lên, để cả năm 2020 đạt 10,3% trở lên. Đây không phải là mục tiêu, chỉ tiêu mới, mà là mức thấp nhất phải phấn đấu đạt được; còn mục tiêu, chỉ tiêu vẫn là Nghị quyết 224/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 nêu trên.

Để hoàn thành mục tiêu đó, trước mắt, yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế. Từ đó, khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Những lĩnh vực đã đạt kết quả khá trong 6 tháng đầu năm, phải quan tâm chỉ đạo, điều hành để phát huy hơn nữa năng lực sản xuất - kinh doanh nhằm đạt kết quả cao nhất có thể. Những lĩnh vực đạt kết quả thấp trong 6 tháng đầu năm, phải khẩn trương có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu và tập trung chỉ đạo, điều hành để tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, đảm bảo hoàn thành mục tiêu cả năm. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2020, phấn đấu lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,2% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng 19,2% trở lên; dịch vụ tăng 11,3% trở lên và thuế sản phẩm tăng 28,8% trở lên. Nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực cụ thể như sau:

- Với sản xuất nông nghiệp: Cần tập trung chỉ đạo hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ thu - mùa 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 13 ngày 11/01/2019 của Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị. Kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; kiên quyết không để tái phát dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm A/H5N6, đồng thời thực hiện tốt công tác tái đàn, tăng đàn lợn sau dịch. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP).

- Với sản xuất công nghiệp - xây dựng: Cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là các sản phẩm có khả năng tăng sản lượng và có thị trường tiêu thụ. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án công nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đi vào hoạt động và có sản phẩm trong năm 2020, trọng tâm là các dự án: Nhà máy xi măng Long Sơn (dây chuyền 3), Nhà máy giầy xuất khẩu Kim Việt, Thủy điện Hồi Xuân,...

- Với lĩnh vực dịch vụ: Phải tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch, gắn với nâng cao chất lượng các tua tuyến, các sản phẩm du lịch và dịch vụ. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tuyến Công-ten-nơ quốc tế tại Cảng Nghi Sơn hoạt động hiệu quả; đồng thời vận động, kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi để các hãng vận tải lớn trong và ngoài nước, các doanh nghiệp logistics thành lập trụ sở, mở chi nhánh tại Thanh Hóa. Vận động, hỗ trợ các hãng hàng không mở lại, mở thêm các đường bay mới và tăng số lượng chuyến bay qua Cảng hàng không Thọ Xuân để đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư;...

Hai là, nghiên cứu có cơ chế phù hợp và các giải pháp hữu hiệu để huy động tối đa và sử dụng thực sự có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; quyết tâm từ nay đến hết năm 2020 huy động được 94.200 tỷ đồng trở lên để bảo đảm hoàn thành mục tiêu huy động được 157 nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển năm 2020.

Để hoàn thành mục tiêu đó, phải tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ nguồn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ. Kiên quyết điều chuyển vốn từ những công trình, dự án còn vướng về thủ tục, tiến độ chậm không có khả năng giải ngân hết vốn, cho những công trình, dự án triển khai nhanh, có khối lượng hoàn thành để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trước ngày 30/11/2020.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để sớm triển khai thực hiện các dự án đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư ngày 12/6/2020; trong đó phải lựa chọn những dự án có tính khả thi cao để ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính, giải phóng mặt và sớm khởi công để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, phải chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết, nhất là về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực để chủ động đón bắt nguồn vốn dịch chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam sau đại dịch COVID-19.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa và các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành 100% kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất năm 2020 để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu hồi các khoản nợ đọng, nhất là nợ đọng tiền sử dụng đất.

Ba là, tiếp tục phát huy các kết quả trên lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019 - 2020 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết: số 04 và số 05 ngày 18/8/2016 của Tỉnh ủy về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Năm là, cùng với nguồn lực đầu tư, chỉ đạo, điều hành là giải pháp quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2020.

Vì vậy, cần phải tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn và sát đúng với tình hình thực tế hơn. Tập trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính, gắn với đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc; đồng thời, đẩy mạnh việc chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức trong bộ máy vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan.

Những việc nêu trên, cũng chính là giải pháp căn cơ để nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và quản trị hành chính công của tỉnh.

Sáu là, trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, 2025 - 2030 và định hướng đến năm 2045 nêu tại dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đề án phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, với tinh thần cách mạng tiến công và quyết tâm cao, tạo sự bứt phá trên tất cả các ngành, lĩnh vực ngay từ năm 2021, từ đó tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, 2025 - 2030 và định hướng đến năm 2045.

Thưa các vị đại biểu!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, trừ các nghị quyết về công tác cán bộ, kỳ họp đã thông qua 32 nghị quyết. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển đi lên của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung của các nghị quyết này đi ngay vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Cũng tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Pháp chế đối với ông Trần Quang Đảng; Phó Trưởng ban Dân tộc đối với ông Lê Nhân Đồng; Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với ông Nguyễn Anh Tuấn; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Lê Thị Thìn; Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Phạm Duy Phương để thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các ông: Trần Quang Đảng, Lê Nhân Đồng, Nguyễn Anh Tuấn, trên cương vị công tác của mình, đã cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND và hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của bà Lê Thị Thìn, ông Phạm Duy Phương, trên cương vị công tác của mình, đã cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xin chúc các ông, bà và gia đình sức khỏe, hạnh phúc; tiếp tục đóng góp khả năng và kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Cùng với biểu quyết miễn nhiệm các chức vụ nêu trên, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu ông Võ Duy Sang, giữ chức Trưởng ban Pháp chế; ông Trịnh Tuấn Sinh, giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu ông Nguyễn Văn Thi, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Nguyên Hồng, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu bầu tập trung và đạt tỷ lệ rất cao. Kết quả đó, thể hiện niềm tin của các đại biểu HĐND tỉnh, đã thay mặt cử tri trong tỉnh giao cho các vị vừa mới được bầu trọng trách rất nặng nề. HĐND mong các vị phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Thực hiện quyền hạn theo luật định, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11; đồng thời nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh thời gian qua và định hướng thời gian tới.

HĐND tỉnh yêu cầu: Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri, đặc biệt là những vấn đề cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả. Yêu cầu UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành được chất vấn tại các kỳ họp trước, tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về từng nội dung chất vấn và thực hiện đúng những điều đã cam kết trước HĐND và cử tri trong tỉnh, để những vấn đề đã chất vấn được tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để.

Nhân dịp này, HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho hoạt động của HĐND tỉnh và kiến nghị những vấn đề rất xác đáng gửi đến kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh và đóng góp của các sở, ban, ngành; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể Nhân dân và cử tri trong tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình; các đơn vị phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc.

Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII.

Xin trân trọng cảm ơn!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  130 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.768.992
  Online: 62