Ngày 27-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 58 – NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Với sự quan tâm đặc biệt mà Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, quân và dân Thanh Hóa, ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW “Về xây dựng và phảt triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là dấu mốc lịch sử, có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Để Nghị quyết thấm sâu, lan tỏa và nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện với mục đích yêu cầu làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nắm được đầy đủ sự cần thiết, cơ sở ban hành Nghị quyết; nắm vững các nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị... Sau hội nghị, phải tiến hành viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm. Các cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của cấp mình...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phương thức học tập, quán triệt theo hình thức hội nghị trực tuyến ở 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở, kết hợp với việc tổ chức học tập qua sóng phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết dự kiến tổ chức hội nghị 1 ngày, trong đó dành 1/2 ngày để thảo luận, thông qua kế hoạch hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết; sau đó tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch. Tài liệu học tập gồm: Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị; Kế hoạch hành động của các cấp ủy thực híện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị....

Ngoài tổ chức hội nghị cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Hội Nhà báo Thanh Hóa và các cơ quan báo chí xuất bản, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học – kỹ thuạt tỉnh tổ chức dự kiến 1 ngày, hoàn thành trước ngày 10-9-2020. Hội nghị do các huyện, thị, thành ủy tổ chức hoàn thành trước ngày 15-9-2020; Hội nghị do các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hoàn thành trước ngày 15-9-2020; Đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị hoàn thành trước ngày 15-9-2020; Đối với cấp cơ sở, địa phương nào đã xây dựng phòng họp trực tuyến thì tổ chức kết nối đường truyền để cán bộ đảng viên học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến và kết hợp với nghiên cứu, học tập qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Sau hội nghị học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 58 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và tiếp thu Kế hoạch hành động của cấp ủy cấp trên trực tiếp, Ban Thường vụ các Đảng ủy xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức hội nghị thảo luận, ban hành kế hoạch hành động để triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 30-9-2020.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với nội dung đã được trình bày trong kế hoạch và đề nghị tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và hoàn chỉnh để ban hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bổ sung cập nhập theo Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025”. Trong đó, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình với chủ đề dự thảo báo cáo là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Bên cạnh đó, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phân tích làm rõ thêm những tác động của đại dịch COVD-19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thống nhất với những nội dung bổ sung của Tiểu ban nội dung được trình bày tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã cho ý kiến cụ thể vào từng phần trong dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề nghị Tiểu ban nội dung hoàn chỉnh để làm cơ sở báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị

Tổng thể không gian kiến trúc, cảnh quan khu đô thị Đông Nam, TP Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào quy hoạch Khu đô thị Đông Nam, TP Thanh Hóa. Theo đó, Khu quy hoạch đô thị Đông Nam, TP Thanh Hóa có tổng diện tích 1.500 ha trên địa bàn các xã, phường thuộc TP Thanh Hóa gồm: Phường Quảng Thành, xã Quảng Đông, xã Quảng Cát, xã Quảng Phú, xã Quảng Minh, xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) và một phần xã Quảng Định (huyện Quảng Xương). Trên cơ sở quy hoạch chi tiết 1/2000 khu đô thị Đông Nam, TP Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 9-4-2012, căn cứ Kết luận 42 – KL/TU ngày 26-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Tập đoàn SunGroup) đã nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch theo ý tưởng phát triển không gian, cảnh quan đô thị theo hướng Công viên Sunfields là cộng đồng Smart Health mới tại Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Kế hoạch nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh Tập đoàn SunGroup đã nghiên cứu thiết kế ý tưởng khu đô thị Đông Nam, TP Thanh Hóa theo Kết luận 42 – KL/TU ngày 26-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, đánh giá cao Tập đoàn SunGroup trong những năm gần đây đã thiết kế, đầu tư xây dựng được nhiều công trình đẹp ấn tượng trong cả nước, thu hút được nhiều khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, để khu đô thị Đông Nam thật sự đặc sắc về ý tưởng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp Tập đoàn SunGroup nghiên cứu thiết kế để quy hoạch khu đô thị Đông Nam, TP Thanh Hóa có nhiều ý tưởng mới, mang tính hiện đại, độc đáo, đặc sắc, có bản sắc gắn với văn hóa, lịch sử của Thanh Hóa, có tính tiện ích cao; tất các các phân khu chức năng phải hài hòa với không gian kiến trúc; một số hạng mục công trình theo chức năng từng phân khu phải mang tính tầm cỡ khu vực và nghiên cứu trong khu đô thị có thể tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng hoan nghênh UBND tỉnh và các ngành chức năng đã quản lý tốt vấn đề quy hoạch, nên hiện nay TP Thanh Hóa vẫn còn có được khu đất đẹp để xây dựng khu đô thị đồng bộ, hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Tập đoàn SunGroup cần nghiên cứu trong tổng thể quy hoạch của TP Thanh Hóa để tập trung giải quyết vấn đề giữa khu đô thị Đông Nam với vùng giáp ranh và vùng phụ cận, từ đó nghiên cứu sự kết nối giao thông liên vùng với nhau, tạo sự hỗ trợ về phát triển hạ tầng, kinh tế. đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý trong quá trình nghiên cứu xây dựng quy hoạch cần có phải tính toán đến sự phát triển của Thanh Hóa trong tương lại với quy mô dân số 6 triệu dân, TP Thanh Hóa 1 triệu dân. Trong quy hoạch cần phân rõ từng phân khu chức năng, tính toán đến giao thông nội bộ, hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống cây xanh, công tác quản lý, các quan đơn vị hành chính, hạ tầng phục vụ cho quản lý, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đoàn thể, trung tâm văn hóa… Quan tâm đến giải quyết sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, phải đảm bảo người dân bị hưởng, thu hồi đất phải có cuộc sống tốt hơn khi chưa có dự án đầu tư; giải quyết việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án và phải có phương án tài chính đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp với Tập đoàn SunGroup hoàn thiện ý tưởng quy hoạch để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuối năm 2020, trên tinh thần quy hoạch khu đô thị Đông Nam, TP Thanh Hóa thực sự là khu đô thị đẳng cấp trong tương lai.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Đề án sáp nhập Trường Trung cấp Phát thanh – Truyền hình, trường Trung cấp nghề Xây dựng vào trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa và đổi tên thành trường Cao đẳng Công nghiệp, Xây dựng và Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa; Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Trường Cao đẳng Nông lâm và đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa; báo cáo đề nghị giữ nguyên trạng, không thực hiện sáp nhập 2 cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thanh Hóa; báo cáo đề nghị giữ nguyên trạng, không thực hiện sáp nhập Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa; Quy chế phối hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  116 người đã bình chọn
  Thống kê: 1.509.226
  Online: 44